Co Biblia naucza o nakrywaniu głów przez kobiety podczas spotkań zborowych

1 Koryntian 11:1-16
(1) Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. (2) A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. (3) A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. (4) Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. (5) I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nie nakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. (6) Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże; a jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. (7) Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej; lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. (8) Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. (9) Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. (10) Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. (11) Zresztą, w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. (12) Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. (13) Osądźcie sami: Czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga? (14) Czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przyniosi to wstyd, (15) a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę? Gdyż włosy są jej dane jako okrycie. (16) A jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi, ale my takiego zwyczaju nie mamy ani też zbory Boże.

Poonen Zac
Ten temat stał się kontrowersyjny w zborach zachodnich krajów i wśród zwesternizowanych Chrześcijan w Indiach.

Prawdopodobnie prawdą by było gdyby powiedzieć, że 99% sióstr, które nakrywają swoje głowy w czasie modlitwy i prorokowania, nie wiedzą dlaczego to robią; i 99% braci, którzy przestrzegają nienakrywania głów podczas modlitwy i prorokowania nie wiedzą dlaczego to robią.

Zaczniemy to studium z przeświadczeniem, że całe przesłanie Biblii jest Słowem Bożym bez żadnego błędu.

Są dwie fundamentalne prawdy, które musimy mieć na uwadze podczas naszego dzisiejszego poszukiwania zrozumienia Słowa Bożego.

1. W dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2 B), Bóg unieważnił stare przymierze i odtąd zaczął obchodzić się z ludźmi na warunkach nowego przymierza (Heb 8 B).

2. W Nowym Testamencie znajdują się sekcje historyczne oraz zawierające nauki. Za podstawę doktryn nowego przymierza musimy przyjąć tylko sekcje zawierające nauki. Sekcje historyczne mówią nam tylko czym się zajmowali apostołowie i pierwsi Chrześcijanie. Wiele fałszywych nauk rozwinęło się z doktryn opartych jedynie na Dziejach Apostolskich – dwoma przykładami są: (I) wszyscy wierzący muszą mówić językami (na podstawie Dziejów 2,4 B); i (II) wszyscy wierzący muszą dzielić wspólny portfel (na podstawie Dziejów 2,44 B).

Jezus powiedział Swoim uczniom bezpośrednio przed tym jak poszedł na krzyż, „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść (zrozumieć) ich nie możecie; lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (J 16,12-13 B). Jezus chciał nauczyć Swoich uczniów dużo więcej prawd niż zrobił to będąc na ziemi, ale nie byliby oni w stanie ich zrozumieć, dopóki Duch Święty nie przyszedłby żeby zamieszkać w nich i odnowić ich umysły i dać im objawienie. Niektóre z tych prawd znajdujemy zapisane w listach Nowego Testamentu. Tak więc listy również zawierają przykazania od Pana Jezusa, ale dane poprzez Jego apostołów.

Jeśli odrzucamy jakiekolwiek przykazanie z któregokolwiek listu zawartego w Nowym Testamencie mówiąc, że tyczyło się ono tylko czasu i miejsca, kiedy było napisane, a nie tyczy się nas dzisiaj, to żeby pozostać konsekwentnymi, musimy dać innym ludziom takie samo prawo do odrzucenia innych przykazań zawartych w listach i naukach Jezusa, jako również odnoszące się tylko to tamtych czasów a nie do nas dzisiaj. Na przykład, musimy w tej sytuacji dać ludziom wolność nauczania, że zakazywanie zachowań homoseksualnych, małżeństw tej samej płci, rozwodów i przedmałżeńskiego współżycia seksualnego, etc. tyczyło się tylko pierwszego wieku a nie nas dzisiaj. W przeciwnym razie będziemy niekonsekwentni.

Niekonsekwencją jest zatem też mówienie, że każde przykazanie w Nowym Testamencie dotyczy nas dzisiaj i jednoczesne odrzucanie tylko tego jednego przykazania, żeby kobiety nakrywały swoje głowy gdy się modlą lub prorokują (1 Kor 11,1-16 B).

Uwaga: Musimy odróżnić przykazania dane nam przez Boga i zwykłe pozdrowienia przesyłane przez apostołów. Na przykład, apostołowie przesyłali pozdrowienia i dobre życzenia jak te w ich listach: „Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym” (Rz 16,16 B), czy też: „Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja.” (3 J 1,2 B). To oczywiste, że są to zwykłe pozdrowienia i dobre życzenia, a nie przykazania lub obietnice dane przez Boga, tak więc w tych wersetach nie nauczana jest żadna Boska zasada jak to ma miejsce w przypadku nakrycia głowy, chrztu wodnego i łamania chleba (Rz 6 B; 1 Kor 11 B)

Znaczenie nakrycia głowy

W Nowym Testamencie podane są co najmniej trzy powody, dla których kobieta powinna nakrywać głowę kiedy się modli lub prorokuje podczas zgromadzeń zborowych.

Pierwszy: Biblia mówi: „Mężczyzna bowiem NIE powinien nakrywać swojej głowy,” a powód jaki jest podany to: „gdyż jest on obrazem i odbiciem chwały Bożej;”. W porównaniu dowiadujemy się, że: „lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny” (1 Kor 11,7 B). Chwała mężczyzny musi być zakryta w kościele a skoro kobieta jest chwałą mężczyzny, przyznaje ona ten fakt poprzez nakrycie głowy. To jest jasne i proste znaczenie tego wersetu.

Drugi: Biblia mówi: „Długie włosy kobiety są jej chwałą” (1 Kor 11,15 B). Chwała kobiety również musi być zakryta w kościele, tak jak chwała mężczyzny. Dlatego też musi ona zakrywać swoją głowę, na której jest jej chwała, czyli długie włosy. Prawie wszystkie kobiety są świadome tego, że ich długie włosy są główną rzeczą, która sprawia, że wyglądają atrakcyjnie i właśnie dlatego, nawet wśród kobiet, które zakrywają swoją głowę, większość z nich zakrywa tylko część włosów! Jeśli kobieta nie chce nakrywać głowy, to jedyną alternatywą jaką oferuje Nowy Testament jest usunięcie tej chwały poprzez całkowite ogolenie głowy: „Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże; a jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną to niech nakrywa głowę.” (1 Kor 11,6 B).

Trzeci: Biblia mówi: „Albowiem mężczyzna nie został stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów.” (1 Kor 11,9-10 B). Nakrycie głowy symbolizuje fakt, że kobieta akceptuje wyznaczoną jej przez Boga rolę, jako stworzonej „ze względu na mężczyznę” jako jego pomocnik, a więc jej gotowość do bycia podległej męskiemu autorytetowi – czy to żona w stosunku do jej męża, czy córka do jej ojca, czy siostra w zborze do starszych. Nie bez znaczenia jest, że zanik nakrycia głowy u kobiet z zachodnich kościołów (na dużą skalę), około 60 lat temu, zbiegł się w czasie z rozprzestrzenianiem się w zachodnich krajach ruchu „Wyzwolenia kobiet” (zwrot użyty w książce z 1949). „Aniołowie” wspomniani w tym wersecie mogą odnosić się zarówno do upadłych aniołów lub do aniołów w niebie. Więc może to być zarówno przypomnienie dla kobiet żeby miały w pamięci, że upadłe anioły upadły ponieważ nie były uległe autorytetowi. Albo może to oznaczać, że „Kobieta powinna nosić nakrycie głowy jako znak, że jest pod męskim autorytetem – fakt dla aniołów (w niebie) aby zauważyły i radowały się tym” (jak parafrazuje ten werset The Living Bible).

1 Koryntian 11,16 mówi, że każdy zbór, który jest zborem Bożym, będzie nalegał na nakrywanie głów przez kobiety, kiedy się modlą lub prorokują. Duch Święty rozeznawał, że 20 wieków później stanie się to kontrowersyjną kwestią i dlatego też natchnął Pawła żeby stwierdził (w tym samym wersecie), że jeżeli ktoś będzie się sprzeczał o tą kwestię, on nie będzie się kłócił z ta osobą. Po prostu pozwoli tej osobie trwać w jej / jego nieposłuszeństwie i niekonsekwencji.

Kilka pytań

Niektórzy mogą powiedzieć, że nakrycie głowy jest tylko symbolem i dlatego nie jest takie ważne. Jednak chrzest i łamanie chleba są również tylko symbolami. Pierwsza połowa 1 Koryntian 11 (wersety 1-16) wyjaśnia znaczenie symbolicznego nakrywania głów przez kobiety. Druga połowa tego samego rozdziału (11, 20-34) wyjaśnia znaczenie symbolicznego łamania chleba. W ten sam sposób Rzymian 6 wyjaśnia znaczenie symbolu chrztu wodnego. Czy moglibyśmy powiedzieć, że stół Pański i chrzest są również nieważne, ponieważ są tylko symbolami? Jeżeli naciskamy na chrzest i łamanie chleba jako zasadnicze dla wierzących, to jesteśmy niekonsekwentni jeśli mówimy, że nakrywanie głów przez kobiety nie jest zasadnicze.

Niektórzy mogą powiedzieć, że nakrywanie głów przez kobiety jest wspomniane tylko jeden raz w Nowym Testamencie. Łamanie chleba również jest wspomniane tylko jeden raz w listach. Podobnie, prawda, że Bóg kocha nas tak mocno jak ukochał Jezusa jest również wspomniana tylko jeden raz w całej Biblii (J 17,23 B). Jednak raz wystarczy, aby znać tą wspaniałą prawdę. Jeżeli Wszechmogący Bóg dał polecenie, to nawet jeśli zostało ono podane tylko jeden raz w Piśmie, to jest to wystarczające. Waga polecenia jest determinowana przez wagę Osoby, która je wydała.

W starożytnym Babilonie, Daniel stał za prawem (Dan 1,8 B), które zostało polecone tylko jeden raz w Piśmie (o jedzeniu w Kapłańskiej 11 B; i winie w Przysłów 23,31 B). W ten sam sposób, pośród Babilońskiego Chrześcijaństwa dzisiaj, my również stoimy za przykazaniami Boga, czy to małymi czy dużymi, czy to wspomnianymi jeden raz czy wiele razy.

Niektórzy mówią, że skoro przykazano nam abyśmy się modlili w każdym czasie (Łk 18,1 B; 1 Tes 5,17 B), to kobieta powinna mieć nakrytą głowę przez 24 godz. w ciągu doby. Pismo musi być zawsze czytane w kontekście, jeśli mamy je zrozumieć właściwie. Cała sekcja (1 Kor 11,1-34 B) omawia spotkania zborowe (wersety 16 i 18 uściślają to). Jest więc oczywiste, że Duch Święty odnosił się do spotkań zborowych, kiedy dawał to polecenie. Jeżeli dodamy do tego i nalegamy że kobiety powinny nakrywać głowy w każdym czasie, to będziemy dodawali do Pisma.

I dalej, jeśli ci, którzy głoszą nakrywanie głowy przez 24 godziny na dobę są konsekwentni, to muszą również nauczać, że mężczyźni (którzy również powinni się modlić w każdym czasie) nie powinni nigdy nakrywać swoich głów (w żadnym czasie) i dlatego nie powinni nigdy nosić czapki lub kapelusza (w żadnym czasie), czy to podczas upału, deszczu, czy opadów śniegu. Tacy nauczyciele muszą również nauczać, że kobiety powinny mieć nakryte głowy nawet wtedy gdy śpią albo biorą prysznic / kąpiel (24 godz./dobę). Oni jednak tego nie głoszą, dowodząc że są niekonsekwentni w swoich naukach. Możemy spokojnie ignorować takich niekonsekwentnych nauczycieli.

Zauważyłem również, że wiele sióstr, które praktykują nakrywanie głowy przez 24 godziny na dobę, nie nakrywają swoich głów całkowicie. Nakrywają one jedynie tylną część głowy albo tylko niewielką część włosów, które są związane w kok z tyłu głowy, w ten sposób, że chwała ich włosów jest wciąż widoczna. Mały kawałek ubrania z tyłu głowy jest jedynie wymówką dla nakrycia głowy, a ani trochę nie jest nakryciem głowy, ponieważ głowa i chwała włosów jest nadal nie zakryta. Takie „pseudo- nakrycia głowy” są noszone przez legalistki tylko po to aby ulżyć sumieniu i wyglądać święcie przed innymi, a ich nauczyciele nie sprzeciwiają się temu, ponieważ sami są niekonsekwentni w swoich naukach.

Niektórzy mówią, że w 1 Koryntian 11,15 B włosy same w sobie nazwane są nakryciem głowy kobiety. Jeśli ktoś zrozumiał Boską zasadę nauczaną w pierwszych 14 wersetach tego rozdziału, wówczas ten werset nie anuluje potrzeby kobiet z długimi włosami, aby i tak zakrywały swoje głowy nakryciem. Nie byłoby możliwe aby Paweł poświęcił 15 wersetów tylko po to aby nauczać, że kobiety powinny mieć długie włosy! To mogłoby być zawarte w tylko jednym zdaniu! Co nie uwidacznia się w angielskim tłumaczeniu Biblii, jest faktem w języku greckim oryginału (w którym Paweł pisał swoje listy). Duch Święty natchnął go aby użył innego greckiego słowa na „nakrycie” w wersecie 15 niż to, którego użył w wersecie 6. Greckie słowo użyte w wersecie 6 to katakalupto, podczas gdy w wersecie 15 użyte jest słowo peribolaion (co jest tłumaczone jako „okrycie” w Heb 1,12 B). To sprawia, że jasne i przejrzyste jest, że okrycie z włosów, o którym mowa w wersecie 15 nie jest „nakryciem głowy” przywołanym w wersecie 6 a także w pozostałej części rozdziału. Kolejnym dowodem na to jest, że jeśli włosy są „nakryciem głowy” rozważanym w tej części, wówczas każdy mężczyzna, który się modli lub prorokuje musiałby mieć całkowicie ogoloną głowę, jeśli chciałby być posłuszny Pismu, które mówi mu żeby nie nakrywał swojej głowy!! Jasnym nauczaniem Ducha Świętego w tym rozdziale jest to, że „okrycie z włosów”, które natura dała kobicie jako jej chwałę musi być zakryte nakryciem, w czasie kiedy się ona modli lub prorokuje.

Wreszcie, musimy mieć na uwadze, że:

• Jeśli zignorujemy jakiekolwiek przykazanie Boga w Piśmie (jakkolwiek małe) poniesiemy pewną wieczną stratę (Obj 22,19 B).

• Ci, którzy odwołują (albo nauczają wbrew) najmniejsze przykazanie w Piśmie będą nazwanymi „ostatnimi w Królestwie Bożym” (jak powiedział Jezus w Mat 5,19 B).

• Prawdy Pisma ukryte są przed bystrymi i inteligentnymi a ujawnione tylko pokornym („niemowlętom” – Mat 11,25 B a także Mat 18,4 B). Nauka z 1 Koryntian 11,1-16 będzie prosta i przejrzysta dla pokornych, ludzi podobnych do dzieci. Jednak ten, kto polega na swojej ludzkiej bystrości i inteligencji będzie się wykłócał wbrew prostemu znaczeniu tych wersetów.

• Bóg wypróbowuje naszą szczerość w tym jak radzimy sobie z takimi wersetami z Pisma. On nie patrzy na to czy rozumiemy wszystko w Jego Słowie, ale patrzy na to czy jesteśmy szczerzy w postępowaniu z Jego Słowem. Pan mówi: „Wszakże Ja na tego patrzę, który jest utrapionego i skruszonego ducha, a który drży na słowo Moje” (Iz 66,2 B).

Jeśli siostra nadal ma wątpliwości, w kwestii tego co naucza ten fragment Pisma, pozwólmy jej rozważyć, czyż nie jest lepiej dla niej żeby zrobiła więcej niż mniej – zwłaszcza, że nie ma w tym żadnej niedogodności albo wkładu finansowego. Co może ona stracić przez nakrywanie swojej głowy podczas modlitwy i prorokowania? Nic. Ale pomyślcie co może ona zyskać przez nakrywanie głowy, jeśli odkryje przed trybunałem sędziowskim Chrystusa, że było to w rzeczy samej Boże przykazanie? Będzie miała radość, że zadowoliła swojego Pana na ziemi, pomimo tego co inni Chrześcijanie nauczali i praktykowali. Tak więc, każda kobieta, jeśli jest mądrą, będzie zakrywała swoją głowę nakryciem, w czasie kiedy się modli i prorokuje.

Na zakończenie, co do praktyki w naszych zborach, nie przymuszamy żadnej siostry do nakrywania głowy na naszych spotkaniach (wbrew jej woli / przekonaniu), ponieważ jeśli zrobi to pod przymusem, będzie to tylko martwy czyn, a Bóg chce tylko ochoczych dawców posłuszeństwa (2 Kor 9,7 B). Nie będziemy też osądzać takiej siostry. Miłosiernie założymy, że nie ma ona poznania w tym temacie, lecz jednocześnie, jeśli nie nakrywa głowy, nie pozwolimy jej publicznie modlić się lub prorokować w naszych zborach, ponieważ my rozumiemy, że jest to przykazanie Boga, jak wyjaśniono w tym artykule. Wierzymy również, że tak jest to praktykowane „we wszystkich Bożych zborach” (1 Kor 11,16 B). Nie osądzamy innych zborów ponieważ postępują inaczej niż my w tym lub innym obszarze. Ale boimy się Boga i pragniemy być Mu w pełni posłuszni, nawet jeśli niektóre siostry (albo ich mężowie) są urażeni naszą postawą w tej sprawie i w rezultacie opuszczą nasze zbory.

„Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga” (J 7,17 B)

Ci co mają uszy ku słuchaniu, niech słuchają.
Amen

Źródło: oblubienica.eu