Jak rozumiesz temat wybrania (Efezjan 1:1-23). Czy Bóg wybiera ludzi do zbawienia?

Efezjan 1:2-5
„[…] łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. (3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; (4) w Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego; w miłości (5) przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej […]”.

Trzy główne „trendy myślowe” dotyczące Bożego wybrania (predestynacji) wywodzą się z:

• kalwinizmu – wybranie dokonywane jest na podstawie Bożego upodobania (Efezjan 1:4-5);

• arminianizmu – człowiek, mając wolną wolę, ma prawo wyboru (Rzymian 10:8-17);

• wesleyanizmu – wybranie wynika z przedwiedzy Boga co do wiary człowieka (Rzymian 8:29-30).

Co Pismo Święte mówi na ten temat?
W Piśmie Świętym wyraźnie jest mowa o wybraniu: indywidualnym (np. Jana 15:16 / Aggeusza 2:23) – tym inspirują się kalwiniści i częściowo wesleyaniści jak również o wybraniu zbiorowym (np. 1 Piotra 2:6-10 / Ezechiela 20:5), na którym swoją naukę opierają arminianie (choć biblijnie; jedno nie zaprzecza drugiemu).

#1 Wybranie indywidualne
Wybranie indywidualne jest niezależne od woli człowieka (Rzymian 11:29) i dotyczy osób wyznaczonych przez Boga, które mają do spełnienia:

• określone przez Boga misje [na przykład Jeremiasz (Jeremiasza 1:4-7)],

• zadania [na przykład Jonasz (Jonasza 1:1-2)] lub

• cele [na przykład Józef (1 Mojżeszowa 45:5-8), Abraham (1 Mojżeszowa 18:19), Apostoł Piotr (Dzieje Apostolskie 15:7)].

Wybranie indywidualne miało miejsce w przypadku:

• Pana Jezusa [(Mateusza 12:18-21 / Mateusza 3:17) – mowa jest tutaj o Jego ludzkim wcieleniu (Mateusza 1:22-23)];

• w Starym Testamencie odnosiło się do Proroków [na przykład Jeremiasz (Jeremiasza 1:4-7)], Patriarchów [na przykład Abraham (1 Mojżeszowa 18:18-19)], Królów [na przykład Dawid (2 Kronik 6:5-6)];

• w Nowym Testamencie odnosiło się do Apostołów (Jana 15:16);

• w czasach dzisiejszych może dotyczyć Nauczycieli, Pastorów, Ewangelistów itp.

#2 Wybranie zbiorowe
Wybranie zbiorowe natomiast:

• w Starym Testamencie odnosi się do Izraela (Ezechiela 20:5),
• w Nowym Testamencie odnosi się do Kościoła Jezusa Chrystusa (Efezjan 1:3-23 / 1 Piotra 2:9), zwanego również ciałem Chrystusa (Rzymian 12:4-5), ludem Bożym (1 Piotra 2:10), królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym (1 Piotra 2:9) lub oblubienicą (Objawienie Jana 19:7-9).

Lud ten (Kościół Chrystusowy) został wybrany (1 Piotra 2:9), oddzielony (2 Koryntian 6:14-18) i uświęcony przez Boga w celu zbawienia go (Hebrajczyków 2:11). Jest to wyraz łaski i miłości, dzięki której Bóg przygarnia (adoptuje), a następnie przygotowuje ludzi, którzy szczerze przyjmują Jego Syna, Jezusa Chrystusa (Efezjan 1:13-14 / Jana 3:35): „[…]prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. (10) Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat Go nie poznał. (11) Do swej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli. (12) Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, (13) którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga”(Jana 1:9-13) – czym jest narodzenie z Boga (werset 13), dowiesz się, klikając tutaj.

W wybraniu zbiorowym przodującą rolę wciąż odgrywa Bóg (Rzymian 12:3 / Efezjan 1:17-19), jednak my pozostajemy odpowiedzialni za to, co On dla nas przygotował [zbawienie w Jezusie (Rzymian 10:16-17 / 2 Koryntian 6:1-18)].

2 Koryntian 6:1-3
„A jako współpracownicynapominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali; (2) mówi bowiem: W czasie łaski wysłuchałem cię, A w dniu zbawienia pomogłem ci; Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia. (3) Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona”.

Tytusa 2:11-14
„[…]albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, (12) nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, (13) oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, (14) który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach”.

By to zobrazować, chciałbym posłużyć się pewną ilustracją, porównując wybrany Kościół Jezusa Chrystusa do statku, zmierzającego „drogą do nieba”. Nie chciałbym jednak, by zostało to odebrane jako wykaz nakazów związanych ze zbawieniem. Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi, że życie wieczne [jak również wszelkie duchowe błogosławieństwa (Efezjan 1:2-3)] otrzymujemy od Boga w darze [z łaski, z Jego inicjatywy (1 Koryntian 15:10 / Rzymian 3:21-24 / Efezjan 2:3-10) – więcej o łasce dowiesz się, klikając tutaj], nie na podstawie naszych uczynków czy zasług (Galacjan 2:16 / Rzymian 11:6 / Efezjan 2:8-10). Uczynki lub inne „owoce” chrześcijanina świadczą jedynie o autentyczności wiary, w której on żyje (Jakuba 2:14-26) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

A więc określony statek (Kościół Jezusa Chrystusa) został wybrany przez Boga. Obowiązki kapitana pełni na nim Jezus Chrystus (Dzieje Apostolskie 3:18-23). Każdy, kto chciałby się znaleźć na tym statku, może to uczynić (2 Piotra 3:9), deklarując ten zamiar aktem wiary w zdolności kapitana (Rzymian 3:21-26). Dzięki temu człowiek ten zostaje wpuszczony na pokład, staje się uczestnikiem podróży, a kapitan (Jezus) przygotowuje go do życia w miejscu zwanym niebem (Hebrajczyków 12:14). Jeśli człowiek ten poddaje się nadzorowi kapitana, szczerze Mu ufa, słucha Go i pragnie wypełniać Jego polecenia, znajduje się wśród wybranych. Jeśli natomiast:

• kłamie – żyje w kłamstwie i egoizmie (1 Koryntian 5:6-11);

• akt wiary, dzięki któremu wszedł na pokład, był nieszczery (Rzymian 6:16-18);

• nie wypełnia on poleceń kapitana (Jana 5:21-24),
…wówczas odrzuca on oferowaną mu pomoc (Jana 15:1-7 / Mateusza 7:21-29) i znajduje się poza wybranym statkiem.

Zbawienie jest w Jezusie Chrystusie więc stosunek do osoby kapitana określa wybranie (Efezjan 1:4), czyli to, co Bóg przygotował ludziom znajdującym się na statku (Dzieje Apostolskie 4:11-12). W Ewangelii według Jana (15:4-7) Pan Jezus powiedział: „[…]trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. (5) Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. (6) Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. (7) Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam […]”.

Z tego powodu wybranie zbiorowe obejmuje pojedyncze członki tylko wówczas, kiedy one utożsamiają się i łączą (Mateusza 7:21-23 / Łukasza 6:46-48):

• z osobą kapitana – osobiste podporządkowanie i życie zgodne z Jego myślami [w Jego Duchu (Rzymian 8:1-4)] oraz

• ze statkiem – zaangażowanie i troska o jego załogę (Mateusza 25:14-30).

Nie chodzi tutaj o przynależność do lokalnego Kościoła (jako organizacji) czy grupy denominacyjnej (choć jest to ważne), lecz w pierwszej kolejności o przynależność do kapitana statku, Jezusa Chrystusa (Efezjan 1:22-23) – o osobistą, duchową przynależność (1 Jana 1:1-4) i trwanie w Nim (Jana 15:1-7). Więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

Kończąc temat wybrania (predestynacji), pragnę odnieść go do siebie: uważam, że Kościół Jezusa Chrystusa (lud Boży) został wybrany, a ja należę do niego. W przypadku wybrania zbiorowego wynoszenie się (jako jednostki) jest nie na miejscu, ponieważ Bóg zaoferował zbawienie wszystkim ludziom. Szczególnie jest to ważne w rozmowach z ludźmi niezbawionymi, którzy mogą uznać to za akt pychy.

Ja w taki sposób rozumiem temat wybrania.

Jeśli chodzi o drugie pytanie: czy Bóg wybiera ludzi do zbawienia? – chciałbym tu powiedzieć, że błędną doktryną jest twierdzenie, że Bóg wybiera ludzi do zbawienia (w sensie selekcji), ponieważ zostało ono zaoferowane wszystkim [bez wyjątku (Jana 3:16-17 / Marka 16:15-16 / 2 Piotra 3:9 / Tytusa 2:11 / Ezechiela 18:23)]. Bóg wybrał Kościół, do którego należysz lub możesz należeć, o czym wyraźnie mówi Słowo Boże (Mateusza 11:28-30).

1 Tymoteusza 2:1-4
„Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, (2) za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. (3)Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, (4) który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”.

Dlatego Boża wola (dotycząca wybrania zbiorowego) odnosi się do zbawienia wszystkich ludzi (Jana 3:16) – On pragnie, by nikt nie odpadł od łaski (1 Tymoteusza 2:3-4 / 2 Piotra 3:8-9), ale i zezwala, by ludzie odrzucający Jezusa znaleźli się poza wybranym Kościołem. Oznacza to, że Bóg nikogo nie zmusza do przyjęcia Jego oferty (Hebrajczyków 4:1-13). Nie zwlekaj więc, Jezus czeka również na ciebie (Mateusza 11:28-30 / Jana 6:35-39) – jak możesz zrobić ten pierwszy krok, dowiesz się, klikając tutaj.

1 Tesaloniczan 1:4-5
„[…] wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, (5) gdyż ewangelia zwiastowana wam przez nas, doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania […]”.

Dziękuję, Luke
luke@zaJezusem.com