Chciałbym opowiedzieć swoją historię i usłyszeć jak patrząc na Boga i Jego Słowo, Ty widzisz rozwiązanie mojego problemu.

Szanując prywatność korespondencji, nie mogę opublikować listu. Streszczę jedynie jego zawartość: człowiek wierzący rozwodzi się, zostawia rodzinę i wiąże się z inną kobietą. Niestety, życie nie układa się po jego myśli i chciałby wrócić do poprzedniej żony, która ponownie wyszła za mąż (za człowieka wierzącego).

Rozwiązanie twojego problemu wraz z uzasadnieniem chciałbym przedstawić w dwóch punktach – pierwszy będzie ukazywał to, co Biblia mówi o rozwodzie i powtórnym małżeństwie, a drugi będzie przedstawiał moją opinią na temat twojego przypadku i dalsze wytyczne. Serdecznie zapraszam.

I. Co Biblia mówi o rozwodzie i powtórnym małżeństwie?

Biblia nie milczy na temat rozwodu i powtórnego małżeństwa i daje wskazówki postępowania ludziom wierzącym w dwóch kategoriach małżeństw:

1) związku ludzi duchowo odrodzonych, praktykujących życie według Ducha, nie według ciała (co to znaczy, możesz dowiedzieć się, klikając tutaj), dla których świat jest ukrzyżowany, a oni dla świata (Galacjan 2:20 / 1 Jana 2:15-17);

2) małżeństwa mieszanego (osoby wierzącej z niewierzącą).

1. Małżeństwo ludzi duchowo odrodzonych

Zgodnie z nauką Pisma Świętego ludzie odrodzeni tworzą trwałe, nierozerwalne małżeństwo na całe życie (1 Koryntian 7:10 / Malachiasza 2:14-16 / Mateusza 5:31-32). Podchodzi ono pod prawo Nowego Przymierza (1 Mojżeszowa 2:24 / Marka 10:6-9) i jest spełnieniem zamiaru Boga (1 Mojżeszowa 2:18-24), który jest jego autorem (Mateusza 19:6). Małżeństwo takie nigdy nie ustaje [nawet jeśli nastąpi rozwód (1 Koryntian 7:11)], ponieważ jest „niewolniczo związane” (1 Koryntian 7:15).

Owo słowo „związać” (gr. douloo) dosłownie oznacza „zniewolić”. W tej sytuacji żona nie może opuścić męża, ani mąż żony (1 Koryntian 7:11). Jeśliby jednak tak się stało, małżonkowie mają tylko dwa wyjścia: pojednać się albo żyć samotnie. Kolejne małżeństwo jest w tym przypadku w oczach Boga związkiem cudzołożnym (Mateusza 5:32 / Mateusza 19:9).

W myśl powyższej zasady każdy, kto zawarł małżeństwo po narodzeniu z wody i Ducha, a pozostaje w innym związku, powinien go zerwać, a co najmniej zaprzestać współżycia seksualnego. Niektórzy odwołują się do Bożego miłosierdzia, ludzkiej niedoskonałości, tolerancji czy pojęcia „mniejszego zła” i starają się łagodzić ten biblijny pogląd. Oskarżają jego zwolenników o legalizm lub brak miłości czy duchowego poznania. Nieświadomie jednak lekceważą Boga, łamią Jego odwieczną zasadę (Mateusza 19:4-6), wystawiając Kościół na zgorszenie i pośmiewisko (Łukasza 17:1-5 / Marka 9:42). W Ewangelii według Mateusza 28:19-20 Pan Jezus nakazał, aby czynić uczniami wszystkie narody, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co On sam przykazał. I właśnie opisana powyżej zasada jest zawarta w nauce Jezusa na temat rozwodu i powtórnego małżeństwa ludzi należących do Jego Kościoła (czyli ludzi duchowo odrodzonych).

Pomimo tak wyraźnego nakazu Biblii w zastraszających statystykach odnajdujemy dowód niesubordynacji względem Boga. Wskazują one, że procent rozwodzących się chrześcijan (tak zwanych „narodzonych na nowo”) i niechrześcijan jest taki sam (35% według raportu Barna Insitute z 2004 roku). Zgodnie ze słowami z Ewangelii według Mateusza 5:32 Pan Jezus robi tylko jeden wyjątek – zezwala na rozwód i powtórne małżeństwo wyłącznie w przypadku wszeteczeństwa.

Dlaczego?
Dowiesz się, czytając 1. List do Koryntian 6:15-20: „[…] czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy! (16) Albo czy nie wiecie, że, kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem, mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. (17) Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. (18) Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. (19) Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? (20) Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym”.

Wyraz „wszeteczeństwo” jest przekładem greckiego słowa porneia. Można je tłumaczyć jako nierząd, prostytucję, rozpustę czy cudzołóstwo. Nieczystość jest niezgodna z życiem chrześcijańskim (Efezjan 5:3), dlatego w przypadku, gdy ma ona miejsce, Jezus dopuszcza rozwód.

Człowiek, który cudzołoży, dowodzi, że wyznawane przez niego chrześcijaństwo jest fikcją i powinien stać się on dla nas jak poganin i celnik (Mateusza 18:14-17). Stworzoną przez niego fikcję należy potraktować jako fikcję, zaś jego małżeństwo jako związek osoby odrodzonej z nieodrodzoną. Osoba odrodzona, która w tym przypadku opuszcza swojego małżonka i wchodzi w kolejny związek, nie popełnia cudzołóstwa, a kto poślubia kogoś tak opuszczonego (tzn. wszetecznika), dopuszcza się grzechu cudzołóstwa.

2. Małżeństwo mieszane (osoba wierząca z niewierzącą)

Zasadę postępowania w przypadku rozwiązania tego małżeństwa ustalił Apostoł Paweł. O rozwód w takim związku może wnieść jedynie strona niewierząca. Osoba wierząca nie jest wówczas niewolniczo związana (1 Koryntian 7:15) i może zawrzeć kolejne małżeństwo, ale jedynie z człowiekiem odrodzonym (1 Koryntian 7:39). Dopiero w Chrystusie człowiek staje się nowym stworzeniem (2 Koryntian 5:17) i może wejść w związek małżeński stworzony z jednej kobiety i jednego mężczyzny na całe życie [dwóch ludzi duchowo odrodzonych (Mateusza 19:4)].

II. Moja opinia na temat twojego przypadku i dalsze wytyczne

Twoje pierwsze małżeństwo należy do kategorii małżeństw mieszanych (odrodzona z nieodrodzonym). Dopuściłeś się cudzołóstwa, zostawiając żonę z dziećmi, a następnie zawarłeś związek z inną kobietą – to, co zrobiłeś, dowodzi, że nigdy nie poznałeś Pana (Efezjan 5:3). Chodzi tu o sytuację, kiedy człowiek, który najwyraźniej jest chrześcijaninem, zawiera związek małżeński, lecz w którymś momencie okazuje się, że jego intencje nie były do końca szczere przed Bogiem. Autentyczność wiary w Jezusa uwidacznia się poprzez trwałą zmianę stylu życia (Rzymian 6:3-5), owoce (Galacjan 5:22-23 / Efezjan 5:9) i dary Ducha Świętego (1 Koryntian 14:12), a także uczynki (Jakuba 2:17 i 26). Powołam się tutaj na przypowieść o czworakiej roli (Mateusza 13:1-23 / Marka 4:1-20).

Twoja pierwsza żona zawarła teraz związek przed Bogiem, który należy do kategorii małżeństwa dwóch ludzi duchowo odrodzonych – wyjaśnienie, co to znaczy, znajdziesz w pierwszej części artykułu. Powinieneś zdać sobie z tego sprawę. Niestety musisz odstawić na bok uczucia i uszanować, co Bóg złączył. To, co się stało, jest konsekwencją twoich błędów. Teraz czas na upamiętanie, a z twojego listu wynika, że już zrobiłeś pierwszy krok.

Jeśli chodzi o dalsze wskazówki dla ciebie:

• Powinieneś jeszcze raz (szczerze) przyjść do Boga. Kieruję cię do artykułu, który będzie ci w tym pomocny: kliknij tutaj.

• Odwróć się od grzechu i niesprawiedliwości (jak możesz to zrobić, kliknij tutaj).

• Przeproś osoby, które skrzywdziłeś (bardzo dobrze, że już zacząłeś działać).

• Niech na nowo Słowo Boże stanie się twoim duchowym pokarmem (więcej na ten temat, kliknij tutaj).

• Rozmawiaj z Jezusem – dowiedz się, w jaki sposób, klikając tutaj.

• Znajdź społeczność ludzi wierzących i z nimi rozwijaj duchowe życie (dlaczego jest to tak ważne? Kliknij tutaj).

• Obserwuj, co Bóg będzie robił w twoim życiu, słuchaj Go i bądź cierpliwy.

Kiedy szczerze to zrobisz, Jezus da ci dalsze wytyczne. Bóg jest miłosierny i pełen litości. Wierzę, że przyjmie cię jak syna, który powraca do swego kochającego Ojca. Nie zaprzepaść tej szansy.

Po więcej informacji napisz: luke@zaJezusem.com.
Dziękuję, Luke