Co sądzisz na temat powtórnego przyjścia Jezusa i 1000-letniego Królestwa? Jest na ten temat wiele różnych poglądów.

Centralnym punktem wszystkiego, co możemy określić jako „czasy ostateczne” (czasy końca – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj), jest powtórne przyjście Pana Jezusa (więcej na ten temat tutaj). Pan Jezus wkrótce powróci, aby pozostać z nami na zawsze (1 Tesaloniczan 4:17) i objąć panowanie na ziemi – w Piśmie Świętym jest to określane jako „Tysiącletnie Królestwo” [(Objawienie Jana 20:4) więcej na ten temat tutaj]. To centralny temat Biblii, a w szczególności Ksiąg Prorockich. Nie oznacza to jednak takiego końca świata, jakiego ludzie zazwyczaj się spodziewają (ogień, śmierć, zniszczenie, sąd itp.). Biblia mówi raczej o charakterystycznych wydarzeniach w określonym przedziale czasu [„dni ostatnie” (2 Tymoteusza 3:1)], którym będą towarzyszyły i wypełniały pewne wydarzenia. Koniec, czyli całkowita klęska szatana (Objawienie Jana 20:7-10), zwycięstwo nad śmiercią (1 Koryntian 15:54), zmartwychwstanie niewierzących, sąd ostateczny (Objawienie Jana 20:11-13), czas nowego nieba, nowej ziemi, nowego Jeruzalem i wieczne panowanie Jezusa (Malachiasza 3:19-21 / Objawienie Jana 21:1-22:21)] nastąpią dopiero później.

Na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa, Jego 1000-letniego panowania na ziemi (tzw. „millennium”) i innych wydarzeń związanych z czasami ostatecznymi istnieją trzy poglądy.

1. Pogląd premilenijny
a) Jezus zstąpi z nieba na obłoku [(Dzieje Apostolskie 1:11) – nie jest to jednak początek 1000-letniego Królestwa]. Wówczas powstaną umarli [jedynie wierzący (1 Tesaloniczan 4:16)], którzy wraz z żyjącymi na ziemi chrześcijanami zostaną pochwyceni w powietrze, by spotkać się z Panem [niektórzy uważają, że jest to pierwsza faza przyjścia Pana Jezusa (1 Tesaloniczan 4:16-17 / 1 Koryntian 15:51-54)]. Zostaną oni zabrani do domu Ojca w niebie (Jana 14:2-3), gdzie odbędzie się sąd nad wierzącymi [sąd Chrystusowy (2 Koryntian 5:10) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj] i zaślubiny Baranka z Kościołem [Oblubienicą (Objawienie Jana 19:7-8)]. Na ziemi pozostaną niewierzący (2 Tesaloniczan 2:9-12), część wybranych z Kościoła (Mateusza 24:22-24) i niewierni Jezusowi [tak zwani „letni chrześcijanie” (Mateusza 24:40-42 / Objawienie Jana 2:1-3:22 / Mateusza 25:1-13 / Łukasza 12:45-48)].

b) Po pochwyceniu Kościoła nastanie 7 lat wielkiego ucisku [okres wielu kataklizmów, wojen i prześladowań (Mateusza 24:21)]. W tym czasie pojawi się antychryst [(2 Tesaloniczan 2:3-4) obejmie władzę (Objawienie Jana 13:1-8)], nawróci się część Żydów i innych niewierzących, a być może (kwestia dyskusyjna) część „letnich chrześcijan” [płacąc męczeńską śmiercią (Objawienie Jana 7:13-14)]. Dla tych, którzy słyszeli Ewangelię i rozumieli Boże Słowo, ale nie ukochali prawdy (idąc na kompromis z antychrystem), nie będzie już ratunku (Hebrajczyków 10:26-27 / 2 Tesaloniczan 2:8-12). Uratowani zostaną ci, którzy oddali pokłon Bogu i oczyścili się, przyjmując prawdę Ewangelii (Objawienie Jana 7:14 / Objawienie Jana 14:6-7).

c) Pod koniec wielkiego ucisku szatan zgromadzi swoje siły na wojnę przeciwko Bogu [Armagedon (Objawienie Jana 16:16)], by zniszczyć Jeruzalem (Objawienie Jana 16:13-14). Wówczas Jezus w widzialny sposób powróci na ziemię (Mateusza 24:27-31 / 2 Tesaloniczan 1:4-10 / Mateusza 26:64 / Objawienie Jana 16:15) wraz z aniołami (Mateusza 16:27 / Mateusza 25:31), zastępem niebieskim (Objawienie Jana 19:14) i świętymi [pochwyconym wcześniej Kościołem (Objawienie Jana 19:11-16 / 1 Tesaloniczan 3:13 / Juda 1:14-15)] i zwycięży. Stanowi to Jego powtórne przyjście na ziemię lub – jak niektórzy uważają – drugą fazę Jego powrotu (Mateusza 25:31-33). Wówczas Izrael pozna, że Jezus jest Mesjaszem i nawróci się do Niego (Zachariasza 12:10-14:21).

d) Jezus pokona antychrysta (2 Tesaloniczan 2:8-10) i dokona oddzielenia „owiec od kozłów” (Mateusza 25:32-46), złych od sprawiedliwych (Mateusza 13:47-52), „kąkolu od pszenicy” [(Mateusza 13:40-43) to czas żniw (Mateusza 13:30)]. Po tych wydarzeniach nastąpi zmartwychwstanie wybranych, nawróconych już wierzących i Żydów, którzy zginęli w czasie wielkiego ucisku (Objawienie Jana 20:4). Wówczas Jezus rozpocznie z wierzącymi (z Kościołem) 1000-letnie rządy na ziemi (Izajasza 11:1-10 / Objawienie Jana 20:4-6).

e) Na te 1000 lat szatan zostanie związany (Objawienie Jana 20:2-3) i wówczas Bóg odbuduje Królestwo Izraela (Jeremiasza 24:3-7 / Jeremiasza 31:1-7 / Amosa 9:11-12 / Izajasza 61:1-11 / Dzieje Apostolskie 15:14-19).

f) Pod koniec 1000-letniego panowania Jezusa diabeł zostanie wypuszczony na krótki czas (Objawienie Jana 20:7), by ponownie zwieść narody (Objawienie Jana 20:8). Wówczas nastąpi ostateczna walka z Bogiem [Goga i Magoga (Objawienie Jana 20:7-10)], całkowita klęska szatana (Objawienie Jana 20:7-10), zwycięstwo nad śmiercią (1 Koryntian 15:54), zmartwychwstanie niewierzących i sąd ostateczny przed wielkim białym tronem (Objawienie Jana 20:11-13).

g) Kiedy Bóg rozprawi się ze starym porządkiem, nastanie czas nowego nieba, nowej ziemi, nowego Jeruzalem i wieczne panowanie Jezusa (Malachiasza 3:19-21 / Objawienie Jana 21:1-22:21). W jaki sposób został zilustrowany pogląd premilenijny, dowiesz się, klikając tutaj.

2. Pogląd postmilenijny
W wyniku podniesienia się jakości życia na ziemi nastąpi 1000-letni czas błogości i pokoju (tzw. „złoty wiek”). Okres ten bywa rozumiany dosłownie albo symbolicznie. Kiedy minie, nastąpi przyjście Jezusa. Zobacz, jak to wygląda, klikając tutaj.

3. Pogląd amilenijny
Millennium jest czasem o nieznanej długości (1000 lat to liczba symboliczna) i rozpoczął się wraz z narodzeniem się Pana Jezusa, a więc jest to okres od Jego pierwszego do drugiego przyjścia. Zobacz, jak to wygląda, klikając tutaj.

Ja jestem zwolennikiem poglądu premilenijnego i wierzę, że tak właśnie będzie wyglądać przyjście Pana.

Dziękuję, Luke/luke@zaJezusem.com