Czy mogę sobie wieszać na ścianie zdjęcia Britney Spears?

Słucham tej piosenkarki już wiele lat i lubię jej głos. Bardzo lubię zbierać o niej informacje i kupuję jej płyty. Czy to jest grzech? Britney traktuję jak zwykłą osobę bo jest zwykłą osobą. Mam na ścianie w swoim pokoju kilka jej plakatów. Czy mogę to robić? Ostatnio czytałam o bałwochwalstwie i nie wiem, czy to też tego dotyczy. Paru osób pytałam się; to piszą, że można, a niektórzy nie. Przecież ja nie chcę Pana Boga przez to urazić. Kocham Pana Boga, zawsze się modlę kiedy mam czas, rozmawiam z nim.

Serdecznie pozdrawiam cię w imieniu Jezusa.
Piszesz, że otrzymałaś już różne odpowiedzi, które niestety nie zaspokoiły cię, szukasz więc dalej. Z pewnością moja odpowiedź „możesz” albo „nie możesz” również cię nie zadowoli. Skupię się więc na tym, co moim zdaniem pomoże ci w końcu znaleźć odpowiedź (z Bożą pomocą).

Proszę, abyś otworzyła swoje serce i postarała się zrozumieć, że wiara chrześcijańska nie jest, jak niektórzy myślą, jedną z wielu religii narzucających swoim zwolennikom prawa i nakazy. Bóg posyłając Jezusa i zawierając Nowe Przymierze (2 Koryntian 3:2-17 / Hebrajczyków 9:14-15 / 1 Piotra 2:4-8), chce, abyś żyła z Nim w bliskim związku (nie religijnym, lecz duchowym – jak to wygląda w praktyce, dowiesz się, klikając tutaj), a następnie wypełniała Jego prawo – nie dlatego, że tak cię nauczono, ktoś ci o tym powiedział, tak trzeba czy wypada, ale dlatego, że sama tego chcesz: „[…] na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe” (1 Jana 5:3) – więcej na temat Nowego Przymierza w Jezusie Chrystusie dowiesz się, klikając tutaj.

Pan Jezus nie przyszedł wprowadzić cię w nowy system religijny, skomplikowany układ wierzeń, przepisów i doktryn – On przyszedł, by cię z nich wyprowadzić (więcej o różnicach pomiędzy religią a wiarą chrześcijańską dowiesz się, klikając tutaj). Bóg chce, aby twój stosunek do Jego prawa miał charakter dobrowolny [nie przymusowy (1 Jana 5:1-3)], a to może wprowadzić do twojego życia jedynie Duch Święty (Jana 16:13-15) – więcej o Duchu Świętym dowiesz się, klikając tutaj. Jego zadaniem jest bowiem odrodzić cię duchowo [(Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-7) co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj], wlać w ciebie Bożą miłość i zapisać Jego prawo na „tablicy twego serca” (Hebrajczyków 8:10).

Dokładnie mówi nam o tym 2. List do Koryntian 3:2-6: „[…] wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi; (3) wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. (4) A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, (5) nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, (6) który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia”.

Hebrajczyków 8:10-11
„[…] takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. (11) I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich”.

Stąd też wynikają twoje wątpliwości dotyczące Britney.
Dopiero kiedy „wypisane Bożym palcem” prawo znajdzie się wewnątrz twojej duszy, będziesz mogła według niego żyć, właściwie praktykując wiarę chrześcijańską – w sposób, który podoba się Bogu (dobrowolnie, chętnie, bez przymusu). To również pomoże ci w problemie, o który pytasz. Uważam, że właśnie tego potrzebujesz, a wnioskuję to na podstawie twojego pytania.

Piszesz, że kochasz Boga i nie chcesz Go urazić – więc najwyższy czas, abyś dowiedziała się o Nim czegoś więcej. W Ewangelii według Łukasza 11:9-13 Pan Jezus powiedział: „[…] proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (10) Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. (11) Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? (12) Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? (13) Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą”.

Jest jeszcze inny powód, dla którego w taki właśnie sposób odpowiadam na twoje pytanie. Wielu ludzi uważa się za chrześcijan – mówią oni, że kochają Boga, chcą się Mu podobać, starają się, wierzą, modlą się, chodzą do kościoła itp., ale tak naprawdę nie mają oni nic wspólnego z chrześcijaństwem. Problem tkwi w tym, że wielu z nich wierzy w Boga i kocha Go, ale niestety na swój sposób (mając własne wyobrażenia na Jego temat). Apostoł Paweł interweniował w podobnej sytuacji, gdy miała ona miejsce w życiu jego rodaków (ludzi bardzo religijnych):

Rzymian 10:1-4
„Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. (2) Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną; (3) bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu”.

Zachęcam cię również do przeczytania Listu do Kolosan 2:1-23 (kliknij tutaj), który kończy się słowami: „[…] jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli: (21) nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj? (22) Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. (23) Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów”.

Pismo Święte wskazuje, że to Bóg (nie świat religijny, w którym żyjemy) określa zasady, prawa i sposób, w jaki należy wierzyć w Niego i Go czcić. W Liście do Efezjan 4:4-6 napisane jest: „[…] jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteśmy do jednej nadziei, która należy do naszego powołania; (5) jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; (6) jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich […]”, a tymczasem (według różnych szacunków) na świecie jest obecnie 4200-10000 różnych religii. Samych wyznań chrześcijańskich jest blisko 41000, a przynajmniej 75% z nich kieruje się zasadami wiary sprzecznymi z Bożą wolą.

Pozwól, proszę, że przytoczę ci tylko kilka fragmentów Pisma Świętego, które powinny cię zastanowić, zwłaszcza w kontekście różnorodności religii.

Kolosan 2:8-9
„[…] baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; (9) gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości”.

2 Piotra 2:1-3
„Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. (2) I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. (3) Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie”.

1 Tymoteusza 4:1-6
„A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, (2) uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, (3) którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. (4) Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem; (5) albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. (6) Gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś”.

Mateusza 7:21-27
„[…] nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie”. W dalszym fragmencie Pan Jezus mówi: „[…] każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. (25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. (27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki”.

Powyższy fragment (Mateusza 7:21-27) poprzedzają dwa ostrzeżenia:

Mateusza 7:15-16
„[…] strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! (16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?”

Mateusza 7:13-14
„[…] wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują”.

Teraz moje pytanie do ciebie brzmi: skąd wiesz, że sposób, w jaki kochasz Boga i chcesz się Mu podobać, jest właściwy?

Jest to bardzo ważna kwestia – gorąco zachęcam cię, abyś skorzystała z poniższych linków, ponieważ dzięki nim (i z pomocą Słowa Bożego) poznasz więcej szczegółów:

1. Po zapoznaniu się z pierwszym linkiem sama odpowiesz sobie na pytanie: czy jestem prawdziwą chrześcijanką? Kliknij tutaj.

2. Dzięki drugiemu linkowi będziesz mogła skonfrontować swoje duchowe przeżycia ze Słowem Bożym i odpowiedzieć na pytanie: czy wiara, którą praktykuję, jest właściwa? Kliknij tutaj.

3. Dzięki trzeciemu linkowi dowiesz się, która religia lub Kościół doprowadzi cię do nieba – kliknij tutaj.

4. Po zapoznaniu się z czwartym linkiem dowiesz się (ze szczegółami), czym jest wiara chrześcijańska, czyli wiara w Jezusa – kliknij tutaj.

5. Jeśli w twoim życiu jest coś niewłaściwego, dzięki piątemu linkowi będziesz mogła pojednać się z Bogiem, by móc zacząć z Nim nową drogę życia – kliknij tutaj (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj).

Jeśli moje wskazówki wciąż nie dały ci odpowiedzi, napisz, proszę, a wówczas będziemy kontynuować naszą dyskusję. Dziękuję i życzę ci dużo błogosławieństwa,
Luke/luke@zaJezusem.com