Czy możesz mi wyjaśnić co oznacza liczba 144 tysiące ludzi, którzy otrzymają pieczęcie z Objawienia Jana? (czy tylko tyle osób będzie zbawionych z naszego globu)?

Objawienie Jana 7:4-8
„[…] i usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: (5) z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, (6) z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, (7) z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, (8) z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych”.

Również w innym fragmencie z Księgi Objawienia Jana jest wzmianka o 144 tysiącach opieczętowanych (wykupionych z ziemi).

Objawienie Jana 14:1-5
„I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane Jego imię na czole i imię Jego Ojca. (2) I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. (3) I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. (4) Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka. (5) I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy” – więcej na temat interpretacji tego fragmentu tutaj.

Na początku chciałbym cię uspokoić: nie tylko 144 tysiące opatrzonych pieczęcią ludzi będzie zbawionych. Jest to specjalna grupa tych, którzy zostali wybrani przez Boga spośród dwunastu plemion izraelskich rozproszonych po całym świecie. Zapoznaj się, proszę, z całym kontekstem omawianego przez nas fragmentu. Znajdziesz w nim wzmiankę o wielkim tłumie (stanowiącym odrębną grupę zbawionych) – ludzi z całego świata, ze wszystkich plemion, narodów i języków: „[…] potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. (10) I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka” (Objawienie Jana 7:9-10).

Co oznacza liczba 144 tysiące i kim są opieczętowani, a kim wielki tłum zbawionych z każdego narodu, plemienia, języka?

144 tysiące opieczętowanych (liczba ta może być symboliczna) to ludzie wybrani przez Boga (z dwunastu plemion izraelskich), przeznaczeni do misji w czasach wielkiego ucisku (więcej na temat wielkiego ucisku dowiesz się, klikając tutaj). Ten okres wielkich prześladowań obejmuje siedem lat – w tym czasie Bóg rozprawi się z niesprawiedliwością, obłudą, fałszem i z tymi, którzy odrzucili Jego plan zbawienia (Ewangelię – więcej na jej temat tutaj). Wówczas wyleje swój gniew na bezbożnych i zrealizuje swój plan wybawienia narodu izraelskiego (to jest powód opieczętowania 144 tysięcy wybranych), częściowo odrzuconego (przeczytaj List Pawła do Rzymian 11:25-29). Rozdziały 7. i 14. Księgi Objawienia Jana (7:1-8 i 14:1-5) i pisma Proroków Starego Testamentu nawiązują do odnowienia i zbawienia Izraela.

Daniela 9:24-25
„[…] siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. (25) Przeto wiedz i zrozum: Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do Pomazańca-Księcia jest siedem tygodni, w ciągu sześćdziesięciu dwu tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi; a będą to ciężkie czasy”.

Zachariasza 12:10
„[…] lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na Tego, którego przebodli, i będą Go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad Nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym”.

Rzymian 11:1-2
„Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. (2) Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył”.

Rzymian 11:25-29
„[…] a żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, (26) i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. (27) A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. (28) Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. (29) Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże”.

144 tysiące Żydów mogą oznaczać pierwsze „owoce” nawróceń i wiary w Jezusa jako Mesjasza (Izrael odrzucił i ukrzyżował posłanego przez Boga Odkupiciela). Właśnie tego dotyczy liczba 144 tysięcy zapieczętowanych (opatrzonych pieczęcią). Pieczęć to narzędzie lub sygnet (pierścień), którym wyciskano znak rozpoznawczy właściciela. Boża pieczęć na kimś oznacza, że ta osoba została specjalnie przez Niego wybrana (w jakimś celu) i pozostaje pod Jego patronatem (przeczytaj Księgę Objawienia Jana 14:4-5 i Księgę Daniela 9:24c).

Teraz powracam do wielkiego tłumu zbawionych (których nikt nie mógł zliczyć) z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków.

Jak wcześniej wspomniałem, nie tylko 144 tysiące z Izraela będzie zbawionych. W dalszej części omawianego przez nas fragmentu jest mowa o wielkim tłumie, który należy oddzielić od 144 tysięcy opieczętowanych (wykupionych z ziemi) ze wszystkich plemion izraelskich. Apostoł Jan opisuje wielki tłum ludzi zgromadzonych w niebie, którzy dostąpili zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Niektórzy uważają, że są to męczennicy okresu wielkiego ucisku. Inni sądzą, że to wierzący i męczennicy z różnych okresów historycznych. Zdania na ten temat są podzielone. Jasno możemy stwierdzić to, że tłumu tego nie można zliczyć z powodu jego obfitości i że należą do niego wierzący z całego świata (nie tylko naród izraelski).

Ja w taki sposób to rozumiem. Myślę, że znajdziesz tutaj odpowiedź na swoje pytanie. Dziękuję, Luke. luke@zaJezusem.com