Czym jest chrzest, jak go rozumiesz, kogo dotyczy i czy jest on dla nas aż tak ważny?

Mateusza 28:19-20
„[…] idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”.

Baptizo jest greckim słowem określającym chrzest. Pochodzi od wyrazu bapto, który oznacza: zanurzyć, zamoczyć, zatopić albo pogrzebać w czymś. W przypadku chrztu zanurzenie symbolizuje obmycie z grzechów przeszłości (Dzieje Apostolskie 22:16), wskazuje moment upamiętania (Dzieje Apostolskie 2:38 / Marka 1:4 / Efezjan 4:22-32), stając się publiczną deklaracją decyzji o odrzuceniu grzesznego trybu życia (Rzymian 6:3-5 / Rzymian 12:1-2) – Biblia nazywa to nawróceniem (Dzieje Apostolskie 3:18-19). Wynurzenie z wody symbolizuje powstanie i start do nowego stylu życia (Efezjan 4:22-32 / 2 Koryntian 5:16-19), opartego na Ewangelii (2 Tesaloniczan 2:13-14 / 2 Tymoteusza 3:15-17) – więcej o Ewangelii i o tym, w jaki sposób możesz Ją przyjąć, dowiesz się, klikając tutaj.

Rzymian 6:3-5
„[…] czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusie Jezusie, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania […]”.

Zgodnie z Pismem Świętym chrzest jest: aktem posłuszeństwa (Dzieje Apostolskie 2:38), symbolem odpuszczenia (obmycia) z grzechów oraz świadectwem przemiany, która dokonała się w życiu chrześcijanina przez wiarę w Jezusa (Rzymian 6:3-5).

Kolosan 2:12-13
„[…] wraz z Nim [Chrystusem] zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nimi ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy […]”.

Chrzest nie oznacza przyłączenia się do jakiegokolwiek wyznania religijnego, lecz jest świadomą i dobrowolną decyzją oddania się i pójścia za Jezusem Chrystusem (Mateusza 28:19-20 / 2 Koryntian 5:14-21) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj. Z tego właśnie powodu nazywamy się chrześcijanami (Dzieje Apostolskie 1:26): „bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa” (Galacjan 3:27) – więcej o wierze w Jezusa dowiesz się, klikając tutaj.

Każdy wierzący, który nawrócił się i poszedł za nauką Jezusa, powinien się ochrzcić.

Dzieje Apostolskie 8:12
„[…] kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty […]”.

Mateusza 3:13-16
„[…] wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał Mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wtedy wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na Nim […]”.

Skoro nawet Jezus przyjął chrzest, każdy chrześcijanin powinien to uczynić (Dzieje Apostolskie 22:16 / Marka 16:15-16).

Potrzeba przyjęcia chrztu jest dziś tematem wielu dyskusji. Niektórzy uważają, że chrzest nie jest potrzebny do zbawienia, nie jest koniecznością. Z pewnością nawróconemu złoczyńcy [ukrzyżowanemu obok Jezusa (Łukasza 23:43)] nie był on potrzebny. Jeśli jednak prawdziwie uwierzyłeś w Jezusa, twoje życie uległo przemianie – i jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, chrzest jest ci potrzebny.

1 List Piotra 3:21
„[…] ona [woda] jest obrazem chrztu, który teraz i nas zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa […]”.

Jak ważny jest chrzest?

• Dla Jezusa był na tyle ważny, że go przyjął (Mateusza 3:13-15).

• Był na tyle ważny, że praktykowano go w czasie Jego służby (Jana 3:22 / Jana 4:2) i po niej (1 Koryntian 1:14-16).

• Był na tyle ważny, że Jezus nakazał, aby udzielać go każdemu, kto w Niego uwierzy (Marka 16:15-16).

• Był na tyle ważny, że ludzie, którzy prawdziwie uwierzyli, przyjmowali go, czując taką potrzebę (Dzieje Apostolskie 8:12 / Dzieje Apostolskie 10:47-48).

Różne denominacje mają odmienne metody chrztu – w niektórych kropi się lub polewa wodą, podczas gdy w innych stosuje się całkowite zanurzenie. Jak wcześniej wspomniałem, słowo „chrzest” oznacza pogrzebanie, zatopienie, zanurzenie, a nie pokropienie czy polanie.

Jana 3:23
„[…] Jan także chrzcił w Ainon blisko Salim, bo tam było dużo wody, a ludzie przychodzili tam i dawali się chrzcić […]”.

Dzieje Apostolskie 8:38
„[…] i kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go […]”.

Przez symbolikę chrztu (zanurzenie, wynurzenie z wody) oraz we fragmentach Słowa Bożego widzimy, że dotyczył on (i wciąż dotyczy) ludzi dorosłych, którzy prawdziwie uwierzyli w zbawcze dzieło Chrystusa, poddając się Jego panowaniu (duchowemu kierownictwu). Nie znajdujemy fragmentów popierających lub uzasadniających chrzest niemowląt (ponoć zmazujący grzech pierworodny). Chrzest wymaga świadomego przyjęcia Ewangelii (Rzymian 6:17-18 / 1 Koryntian 15:1) i wiary (Marka 16:16 / Dzieje Apostolskie 8:12), której następstwem jest: skrucha (Mateusza 18:4 / Jakuba 4:6-10), przyznanie się do win, ich wyznanie (Dzieje Apostolskie 3:17-23), odrzucenie grzesznego stylu życia (Rzymian 6:3-5), przyjęcie Jezusa (Jana 1:10-13) i pójście za Jego nauką (Łukasza 14:33) – więcej na temat biblijnej drogi do zbawienia dowiesz się, klikając tutaj.

Małe dzieci (czy niemowlęta) nie są dostatecznie dojrzałe, aby to zrozumieć, a następnie wykonać. Każdy, będąc wystarczająco dojrzałym, musi osobiście zrozumieć, podjąć decyzję, przeżyć duchowe odrodzenie [(Tytusa 3:3-5) – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj] i ochrzcić się. Te elementy (również chrzest) są w życiu chrześcijanina niezwykle ważne, stanowiąc temat wielu dyskusji.

Dzieje Apostolskie 22:16
„[…] a czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego […]”.

Nasz grzech nie zostanie jednak odpuszczony przez sam obrządek chrztu. Nikt też nie zostanie zbawiony tylko dlatego, że się ochrzcił w wodzie, lecz dlatego, że się narodził na nowo (Jana 3:1-8 / 1 Jana 1:10-13) – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj. Autentyczność tego uwidoczni się w zmianie stylu życia chrześcijanina (Rzymian 6:3-5), w owocach (Galacjan 5:22-23 / Efezjan 5:9), w darach Ducha Świętego (1 Koryntian 14:12) oraz uczynkach (Jakuba 2:17 i 26)– więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

Rzymian 6:1-6
„Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi […]”.

Każdy dojrzały, odpowiedzialny chrześcijanin może udzielić chrztu. Pismo Święte nie zawiera żadnych, dotyczących tego specjalnych wymogów, ponieważ to Bóg jest dokończycielem dzieła, a nie osoba, która chrzci.

Chrzest powinien być udzielany w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Mateusza 28:19-20
„[…] idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”.

Jeśli prawdziwie uwierzyłeś w Jezusa, nawróciłeś się, a nigdy nie byłeś ochrzczony w wodzie, teraz jest czas, aby to uczynić. Dla chrześcijanina chrzest jest: przykazaniem, wyrazem posłuszeństwa, oddzieleniem od świata i – najważniejsze – świadectwem duchowej przemiany, która dokonała się w jego życiu. Pismo Święte wyraźnie tego naucza, jeśli więc masz na ten temat inne zdanie, proszę, abyś je zweryfikował.

Marka 16:15-16
„[…] i rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony […]”.

Dziękuję, luke@zaJezusem.com