Czym jest wolna wola i czym różni się od samowoli (z biblijnej perspektywy)?

Wolna wola (łac. voluntas – wola, velle – chcieć) jest cechą naszej świadomości (jednym z atrybutów człowieczeństwa), dzięki której jesteśmy zdolni samodzielnie i dobrowolnie podejmować decyzje, działania, przedsięwzięcia i dokonywać wyborów (również w sferze moralnej). Bez wolnej woli człowiek byłby w pewnym sensie robotem, a jego życie zaprogramowanym cyklem zdarzeń. Scenariusz bez wolnej woli wyklucza również odpowiedzialność człowieka za jego czyny. Tym między innymi różnimy się od zwierząt – ich zachowania są zdeterminowane przez zakodowane odruchy i instynkty.

Zagadnienie wolnej woli od wieków rodzi pytania zarówno ludzi wierzących (kalwinów i arminianów), filozofów, jak i neurobiologów. Ci ostatni szukają wyjaśnienia mechanizmów aktów woli w ludzkim mózgu. Wierzą, że cała sfera zjawisk świadomości (nasze myśli, uczucia, wrażenia, radość, smutek, poczucie indywidualności itp.) to nic innego niż rezultat aktywności olbrzymiej liczby neuronów (komórek nerwowych mózgu), gdzie rodzą się wszelkie intencje i działania. Pogląd, że wolna wola nie istnieje, nazywamy „determinizmem” (więcej na ten temat tutaj), a pogląd, że istnieje, „indeterminizmem” (inaczej „woluntaryzmem” – więcej na ten temat tutaj).

Czym jest samowola?
To postępowanie (sposób życia, realizacja zamierzeń, planów itp.) oparte na osobistych celach, pragnieniach, potrzebach lub zamierzeniach. W niektórych przypadkach może oznaczać ignorowanie odgórnych nakazów, zasad czy praw na rzecz jednostki. Biblijnie samowola oznacza wypełnianie własnych planów, ambicji i dążeń znajdujących się poza Bożą wolą. Pismo Święte naucza, że „[…] ci, których Duch Boży prowadzi [nie samowola] są dziećmi Bożymi” (Rzymian 8:14). Kiedy Bóg odradza nas duchowo [(Tytusa 3:3-6 / Jana 3:1-8) co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj], zaczynamy żyć już nie dla siebie i nie dla własnych celów, lecz dla Boga (dla Bożych celów – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj). Samowola jest czymś złym, ponieważ każdy chrześcijanin powinien poddawać się Bożej woli (Bożemu prowadzeniu – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj).

Rzymian 14:7-9
„[…] albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera; (8) bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. (9) Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować”.

2 Koryntian 10:4-5
„[…] gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły (5) i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi […]”.

Wolna wola i samowola różnią się tym, że wolna wola jest cechą świadomości (jednym z atrybutów człowieczeństwa), a samowola to decyzja wypływająca z wolnej woli, której rezultatem jest podejmowanie i prowadzenie stylu życia w oparciu o własne plany i cele. Pismo Święte poucza nas, że powinniśmy wstępować w ślady Jezusa (1 Piotra 2:21), który nie żył dla własnych korzyści, lecz poddał się woli Bożej dla naszego dobra (Filipian 2:5-8).

Dziękuję, Luke / luke@zaJezusem.com