Jak otrzymać Ducha Świętego?

Witam serdecznie, Miałabym pytanie, wierzysz w Jezusa Chrystusa i w to, że po swoim odejściu zesłał Ducha Świętego. Każdy kto chce być zbawiony, musi otrzymać łaskę Ducha Świętego. Jak tego dokonać?

Pozdrawiam cię serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
Twoje stwierdzenia są jak najbardziej właściwe – widzimy to w nauce Pisma Świętego (więcej na temat Ducha Świętego dowiesz się, klikając tutaj) jak również w świadectwach ludzi, którzy tego doświaczyli (więcej na ten temat, kliknij tutaj). Skupimy się nad pytaniem: jak otrzymać Ducha Świętego? Zaczniemy od kilku fragmentów Słowa Bożego, które wprowadzą nas w temat i jednocześnie udzielą nam odpowiedzi. Serdecznie zapraszam:

Łukasza 11:9-13
„[…] a ja wam powiadam:Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (10) Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. (11) Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? (12) Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? (13) Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

Fragment ten zwraca uwagę na prośbę (błaganie, wołanie), szukanie (poszukiwanie) i kołatanie (zabieganie, naleganie). Pan Jezus zachęca tutaj do wytrwałości i gorliwości w modlitwie oraz uporu (nieustępliwości) w przychodzeniu do Boga nawet wówczas, kiedy opóźnia On otrzymanie daru (przeczytaj o tym we wcześniejszych fragmentach Ewangelii według Łukasza 11:5-8 i 18:1-8).

Jana 7:37-39a
„[…] a w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał:Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli […]”.

Podobnie i ten fragment zwraca uwagę na ludzkie pragnienia (chęć, łaknienie, ochotę) i szukanie (przeczytaj wcześniejszy tekst) środków potrzebnych do życia (w naszym przypadku chodzi o stan posiadania duchowych przymiotów). Domyślam się z twoich wypowiedzi, że spełniasz to i jesteś bliska osiągnięcia celu. Przyjdź więc do Jezusa i pij (więcej na ten temat tutaj). Fragment ten (podobnie jak wiele innych) wyznacza również kierunek naszej wiary. Jest to wiara w Jezusa. On jest bowiem tym posłanym (jedynym) Zbawicielem (Mesjaszem) zapowiadanym przez proroków (więcej na ten temat tutaj).

Galcjan 3:14
„[…] aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie,my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę”.

Fragment ten pokazuje nam ważny aspekt (podłoże) związany z naszą egzystencją z niewidzialnym Bogiem (przeczytaj List do Hebrajczyków 11:1-6). Jest to wiara (więcej na temat wiary tutaj). Jednak nie chodzi tutaj o intelektualne przekonanie, że coś istnieje lub jest prawdą, ale o coś więcej: uznanie Boga i zaufanie Mu na tyle, że zgadzamy się (czy chcemy) wierzyć zgodnie z tym, co powiedział – w twoim przypadku: „[…]o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

Galacjan 3:2
„[…] chcę dowiedzieć się od was tego jednego:Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z wiarą?”.

Ten fragment rzuca światło na słuchanie z wiarą. Przed chwilą poznałaś fakty na temat wiary, a teraz poznaj, czym jest słuchanie. W tym przypadku nie chodzi o dawanie posłuchu religii czy związanym z tym zasadom, ale o słuchanie słowa Jezusa: „[…]wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe”(Rzymian 10:17).

Daj więc posłuch temu, co mówi (również obiecuje) do ciebie Jezus poprzez treści zawarte w Piśmie Świętym (czytaj, rozważaj je i wierz), a twoje oczekiwania spełnią się.

Dzieje Apostolskie 8:14-17
„[…] a gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, (15) którzy przybywszy tam,modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. (16) Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. (17) Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego”.

W tym fragmencie widzimy, że chrześcijanie pomagali innym w otrzymaniu Ducha Świętego. Powinnaś więc przebywać wśród ludzi wierzących, którzy pomogą ci osiągnąć zamierzony cel (więcej na ten temat tutaj).

Dzieje Apostolskie 2:38
„[…] a Piotr [rzekł] do nich:Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego”.

To kolejny fragment, który kieruje w stronę upamiętania i chrztu (więcej na temat chrztu tutaj). W Biblii słowo „upamiętanie” oznacza zmianę sposobu myślenia – nieufność wobec Boga zostaje zastąpiona wiarą i posłuszeństwem. Dotyczy to zrozumienia, że: prawdziwym Panem i Zbawicielem jest Jezus Chrystus (Dzieje Apostolskie 2:36), Bóg jest Bogiem, a człowiek (istota grzeszna) Bożym stworzeniem, które ma chwalić swego Stwórcę, czyniąc Jego wolę. Ta zmiana sposobu myślenia musi być tak mocna, że będzie miała wpływ na całe twoje życie – pragnienia, cele, wartości i czyny (przemiana z buntownika w lojalnego Bożego sługę). Niestety bez przekształcenia sposobu myślenia (upamiętania) nie można się zmienić według Bożych wzorców i zostać chrześcijaninem. Nie może być też spełniona obietnica o Duchu Świętym: „[…]wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii”(Marka 1:15).

Chciałbym teraz pokazać ci, jak to działa. Zacznijmy od początku:
zakładam, że rozumiesz, dlaczego Pan Jezus umarł na krzyżu (jeśli nie, kliknij tutaj) i jaki jest cel i znaczenie Nowego Przymierza (jeśli tego nie wiesz, kliknij tutaj). Zbawienie daje ci Bóg (Efezjan 2:1-10), ale zanim to uczyni, w twoim życiu nastąpi określony cykl wydarzeń. Bóg jest inicjatorem tego wszystkiego – w większości przypadków posyła On do ciebie ludzi, oddziałuje na twoje serce, umysł, pragnienia, przemawia do ciebie, przygotowuje dla ciebie różne sytuacje, zdarzenia itp. W ten sposób jesteś pobudzana, kierowana i zachęcana do opowiedzenia się po stronie Boga (możesz sprawdzić, czy podobnie jest lub było w twoim przypadku).

Co powinnaś wówczas robić?
Twój pierwszy krok to upamiętanie, „obudzenie się” (Efezjan 5:14) i zrozumienie, że jesteś istotą grzeszną, żyjącą w grzechu i poddaną mu (więcej o grzechu dowiesz się, klikając tutaj). To właśnie oddziela cię od Boga (Izajasza 59:2). Następnym etapem jest pokuta, czyli przyznanie się do winy, żałowanie, wyznanie grzechów i odwrócenie się od dotychczasowego trybu życia [Biblia nazywa to „nawróceniem” (Dzieje Apostolskie 3:17-24 / Ezechiela 18:21-23) – więcej na ten temat tutaj].

Prawdziwe, zbawcze nawrócenie to odejście od grzechu i przyjście do Boga. Jest to w istocie stan, w którym odrzucasz grzech, samą siebie (własne „ja”) i cały grzeszny świat. Nawrócenie jest postawą bezwarunkowego poddania samego siebie Bożej świętej woli i dokonaniem wyboru (jest to początkowa faza z udziałem Ducha Świętego – On już pracuje nad tobą). Dobrą ilustracją tego jest przypowieść o synu marnotrawnym (Łukasza 15:11-32). Roztrwonił on dar swojego ojca w grzeszny sposób. Kiedy zrozumiał, że zrobił źle, postanowił wrócić do domu. Sądził jednak, że ojciec nie uzna go ponownie za swojego syna. Ale pomylił się. Ojciec zawsze kochał swoje zbuntowane dziecko. Jak dowiadujemy się z przypowieści, wybaczył wszystkie grzechy synowi i z okazji jego powrotu urządził wspaniałe przyjęcie. Syn marnotrawny musiał jednak najpierw upamiętać się, przyznać do winy i odwrócić od zła. Dopiero wtedy mógł przyjść w pokorze do swego ojca (z prośbą o przebaczenie). Podobnie ma być w twoim przypadku.

Prawdziwe nawrócenie (będące dziełem Ducha Świętego) jest gruntowną zmianą, dzięki której Bóg uwolni cię od wpływu grzesznego świata i rzeczy, którym jesteś poddana [uzależnień, miłości do świata (1 Jana 2:15-17), grzechu, fałszywej religii, niewłaściwego zrozumienia Boga itp.]. Jest to cud Bożej łaski, który Biblia nazywa „nowym narodzeniem”, „duchowym narodzeniem” (Jana 3:1-8), „odrodzeniem” [(Tytusa 3:3-7) więcej na ten temat tutaj]. Pismo Święte mówi, że nikt nie może tego dokonać, jedynie Bóg (końcowa faza z Jego udziałem) – ludzie są bezsilni, jest to poza ich mocą (Jana 6:44).

Pamiętaj, proszę, że proces zbawienia człowieka (włącznie z otrzymaniem Ducha Świętego) jest ściśle związany z Jezusem Chrystusem (Jego misją, śmiercią i zmartwychwstaniem – więcej na ten temat tutaj):

Jana 16:7
„[…] lecz ja wam mówię prawdę:Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę Go do was”.

Jana 14:16-21
„[…]Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo Go nie widzi i nie zna; wy Go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie”.

Tak w wielkim skrócie wygląda sprawa zbawienia i otrzymania Ducha Świętego. Zrób więc pierwszy krok, sprawdź swoje serce i rozpocznij swój duchowy związek z Bogiem (więcej na ten temat tutaj). Życzę ci w tym Jego błogosławieństwa. Do usłyszenia. Luke.