Mam pytanie; jak rozumieć dopełnianie na ciele niedostatku udręk Chrystusowych, Kolosan 1:24. Przecież ofiara Pana Jezusa była doskonała

Kolosan 1:24
„[…] teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół […]”.

W tym wersecie Apostoł Paweł mówi o swoich cierpieniach. Głosząc Ewangelię, doznaje udręk i cierpień, z czego się raduje. W ten sposób uzupełnia własne braki (nie braki Chrystusowe), co umożliwia mu pełne naśladownictwo Chrystusa (2 Koryntian 4:10-11). Służba ta została mu powierzona, co przyjął w radości i pokorze. Mówi nam o tym kolejny werset z listu do Kolosan:

Kolosan 1:25
„[…] tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże […]”.

Nie należy tego rozumieć jako dopełniania cierpień Chrystusowych – w Liście do Hebrajczyków ten sam Apostoł wyraźnie pisze o doskonałości ofiary Chrystusa (Hebrajczyków 10:1-18). Dodatkowym argumentem, przemawiającym za takim tokiem myślenia, może być fragment z 2. Listu Pawła do Koryntian (szczególnie wersety 10 i 11):

2 Koryntian 4:5-11
„[…] albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. (6) Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. (7) Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. (8) Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, (9) prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani, (10) zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. (11) Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło” (możesz dowiedzieć się więcej na temat cierpień w życiu chrześcijanina, klikając tutaj).

Musisz pamiętać, że tłumaczenia Pisma Świętego, którymi dysponujemy, mogą zawierać błędy. Dlatego Biblię należy interpretować i rozważać w kontekście całego jej przesłania, prosząc Ducha Świętego o pomoc (więcej na temat interpretacji Pisma Świętego tutaj). Czasem jedna litera, wyraz lub przecinek całkowicie zniekształca właściwy odbiór Bożego przesłania. Z tego właśnie powodu współpraca z Duchem Świętym jest nieunikniona. Dlatego jeśli znajdziesz w Biblii coś, co wydaje ci się błędem, nie powinieneś z góry zakładać, że sama Biblia się myli – to niedoskonałość tłumaczy (więcej na ten temat, a także na temat historii powstania Biblii dowiesz się, klikając tutaj).

Dla porównania chciałbym przedstawić, jak przetłumaczono ten fragment (Kolosan 1:24) w innych przekładach Pisma Świętego. Kiedy chodzi o podobne nieścisłości, często korzystam z tego sposobu, nie znam bowiem oryginalnego języka Biblii:

List do Kolosan 1:24-25, Biblia Warszawska:
„[…] teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. (25) Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże […]”.

List do Kolosan 1:24-25, Biblia Gdańska:
„[…] który się teraz raduję w doległościach moich dla was i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele mojem za ciało Jego, które jest Kościół. (25) Któregom się ja stał sługą według daru Bożego, który mi jest dany dla was, abym wypełnił słowo Boże […]”.

List do Kolosan 1:24-25, Biblia Brzeska:
„[…] teraz raduję się z tych rzeczy, które cierpię dla was i ostatki ucisków Krystusowych wypełniam w ciele moim, za ciało jego, które jest kościół. (25) Którego kościoła stałem się sługą wedle szafowania Bożego, które mi jest dane u was, abych wypełnił słowo Boże […]”.

List do Kolosan 1:24-25, nowe tłumaczenie Piotra Zaręby z roku 2008:
„[…] teraz cieszę się mimo cierpień, które ze względu na was znoszę i na własnym ciele uzupełniam to, czego mi brak z udręk podobnych Chrystusowi – za Jego ciało, którym jest Kościół. (25) Rzecznikiem tego Kościoła zostałem zgodnie z planem Boga powierzonym mi względem was, by wypełnić Słowo Boże […]”.

Jeśli moja odpowiedź jest dla ciebie niewystarczająca, napisz. Wówczas na podstawie innych fragmentów Pisma Świętego przedstawię stanowisko o doskonałości ofiary Chrystusa (Hebrajczyków 9:23-28).

Dziękuję i do usłyszenia, Luke
luke@zaJezusem.com