Mam pytanie odnośnie stworzenia

W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg najpierw stworzył mężczyznę, a potem z jego żebra stworzył kobietę i stało się to szóstego dnia. Zwierzęta zaś stworzył dzień wcześniej. Czy to znaczy, że wśród zwierząt również najpierw były tylko samce? Jeśli przyjąć, że sześciodniowe stworzenie jest metaforą (jak wierzy większość chrześcijan), to byłoby bez sensu, bo oznaczało by, że zwierzęta się nie rozmnażały przez miliony lat, a to jest niemożliwe. A skoro zwierzęta były stworzone parami do dlaczego człowieka Bóg stworzył najpierw jako mężczyznę, a dopiero potem stwierdził, że uczyni mu pomoc użyteczna, czyli kobietę?

Pismo Święte nie podaje szczegółów odnośnie do stworzenia zwierząt, a ja nie chciałbym snuć domysłów, wykraczając poza to, co zostało napisane… (1 Koryntian 4:6b). Poza tym nie wiem, dlaczego Bóg stworzył ludzi w takiej właśnie kolejności (widocznie taki był Jego plan). Pamiętaj, proszę, że to On jest konstruktorem i zapewne najlepiej wie, kiedy coś jest na właściwym miejscu, uporządkowane i dobre. Istnieje wiele sfer Bożej mądrości, które poznamy dopiero w przyszłości, choć czasem możemy doświadczyć ich już teraz, chodząc z Bogiem w codziennym życiu. Warto również wspomnieć, że Bóg stwarza w inny sposób niż „natura” – może zrobić coś z niczego (lub z prochu ziemi jak w przypadku człowieka) i nie potrzebuje do tego samca lub samicy, praw natury, czasu itp. Może to bowiem zrobić w sposób nadnaturalny (więcej na ten temat, kliknij tutaj).

Izajasza 40:21-31
„[…] czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi? (22) Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. (23) Książąt obraca wniwecz, sędziów ziemi unicestwia; (24) zaledwie ich zaszczepiono, zaledwie ich zasiano, zaledwie zakorzenił się ich pień w ziemi, gdy powiał na nich, usychają, a burza unosi ich jak plewę. (25) Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy? – mówi Święty. (26) Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie: Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. (27) Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz, Izraelu: Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? (28) Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. (29) Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. (30) Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, (31) lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają”.

Nie chcę wymigać się od odpowiedzi na twoje pytanie, choć tak naprawdę nie mogę powiedzieć ci nic konkretnego. Chciałbym natomiast zachęcić cię do skupienia się na rzeczach o wiele wartościowszych, bardziej istotnych dla twojego duchowego życia. Kierunek, w którym idziesz, to ślepy zaułek. W celu odpowiedzi na twoje pytanie można tworzyć różne „logiczne paradoksy” (przypuszczenia) i w którymś momencie pogubić się. A oto fragmenty Biblii, które mówią, nad czym jako osoba wierząca powinnaś się skupiać, a czego unikać (co jest związane z twoim pytaniem):

1 Tymoteusza 6:20-21
„[…] Tymoteuszu! Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki, (21) do której niejeden przystał i od wiary odpadł. Łaska niech będzie z wami. Amen”.

2 Tymoteusza 2:15-17
„[…] staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. (16) A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, (17) a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel; do nich należy Hymeneusz i Filetos […]”.

2 Tymoteusza 2:23
„[…] a głupich i niedorzecznych rozmów unikaj, wiedząc, że wywołują spory […]”.

2 Piotra 3:18
„[…] wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy”.

Mateusza 6:33
„[…] ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane”.

2 Piotra 1:3
„[…] Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę […]”.

1 Tymoteusza 4:7-8
„[…] a pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. (8) Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego”.

Tytusa 3:8-9
„[…] prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. (9) A głupich rozpraw i rodowodów, i sporów, i kłótni o zakon unikaj; są bowiem nieużyteczne i próżne”.

Jeśli jest coś dla ciebie niezrozumiałe, napisz: luke@zaJezusem.com.