Mam pytanie; wytłumacz mi werset z Ewangelii Mateusza 24:31. Pozdrawiam siostra….

Mateusza 24:31
„[…] i pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi”.

Werset ten dotyczy okresu powtórnego przyjścia Pana Jezusa na ziemię (Dnia Pańskiego, paruzji, z gr. παρουσία – obecność, przyjście, pojawienie się), który jest niewątpliwie centralnym punktem wszystkiego, co możemy określić jako „dni ostateczne”. Był on zapowiadany przez proroków (Daniela 7:13-14), samego Jezusa (Marka 14:25) i Jego Apostołów (Tytusa 2:13 / Dzieje Apostolskie 1:11). To ponowny powrót Jezusa na ziemię – w chwale, jako triumfatora nad złem, wskrzesiciela umarłych, oczekiwanego Oblubieńca i Sędziego świata [(Objawienie Jana 19:11-21) jeśli jest to dla ciebie nowy temat i chcesz go zgłębić, kliknij tutaj lub tutaj]. Nie oznacza to jednak takiego końca świata, jakiego ludzie zazwyczaj się spodziewają. Biblia mówi raczej o serii wydarzeń, którymi ma się charakteryzować pewien odcinek czasu, nazwany w Piśmie Świętym „dniami ostatnimi” (2 Tymoteusza 3:1). Będą mu towarzyszyły, poprzedzały go lub wypełniały pewne zjawiska i zdarzenia:

• Pochwycenie Kościoła (1 Tesaloniczan 4:13-18 / 1 Koryntian 15:50-54) – więcej na ten temat tutaj.

• Wielki ucisk (Mateusza 24:21) – więcej na ten temat tutaj.

• Panowanie antychrysta (2 Tesaloniczan 2:3-4 / Objawienie Jana 13:1-8) – więcej na ten temat tutaj.

• Ponowny powrót Jezusa na ziemię (Mateusza 24:27-31 / Objawienie Jana 19:11-16) – więcej na ten temat tutaj.

• Oddzielenie ludzi żyjących na ziemi (Mateusza 13:40-41 i 25:32).

• Boży sąd nad nieprawymi (Mateusza 24:30 / Objawienie Jana 19:11-21) – więcej na ten temat tutaj.

• Zgromadzenie świętych wszystkich wieków, w tym tych wierzących, którzy już są w niebie (Marka 13:27 / Jana 14:3 / Objawienie Jana 19:14 / Objawienie Jana 20:4-6) – czego dotyczy fragment Ewangelii według Mateusza 24:31.

• Walka Jezusa z siłami szatana [Armagedon (Objawienie Jana 16:16) – więcej na ten temat tutaj].

• Boży sąd nad antychrystem (Objawienie Jana 19:20).

• Boży sąd nad szatanem (Objawienie Jana 20:3).

• Tysiącletnie panowanie Jezusa na ziemi (Objawienie Jana 20:4) – więcej na ten temat tutaj.

• Sąd ostateczny (Objawienie Jana 20:11-15) – więcej na ten temat tutaj.

• Wieczne panowanie Baranka – czas Nowego Nieba, Nowej Ziemi i Nowego Jeruzalem (Objawienie Jana 21:1-22:21 / Malahiasza 3:19-21) – więcej na ten temat tutaj.

Ewangelia według Mateusza 24:31 mówi o zgromadzeniu wszystkich świętych (zarówno tych z ziemi, jak i z nieba). Zapewne dotyczy to okresu wielkiego ucisku (właściwie jego końca – Ewangelia według Mateusza 24:29), po pochwyceniu Kościoła. Zostaną wówczas zebrani wszyscy święci umarli i żyjący – zapewne 144000 opieczętowanych (Objawienie Jana 7:4 / Marka 13:19-20 / Mateusza 24:21-22), inni święci żyjący na ziemi, nawróceni podczas wielkiego ucisku (Objawienie Jana 14:6-7), a także święci Starego Testamentu wraz z tymi, którzy zostali wcześniej pochwyceni i przebywają już z Jezusem (1 Tesaloniczan 4:16-17). Mateusz mówi tutaj o zgromadzeniu tylko wybranych Jezusa, co łączy się z innym wydarzeniem i innymi ludźmi opisanymi we wcześniejszym wersecie (24:30): „[…] i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą […]”.

Ludzie ci, w przeciwieństwie do wybranych Bożych, mają szczególne powody, by narzekać i lamentować w dniu pojawienia się Syna Człowieczego. Opis Jego postaci (ukazanej w całym kontekście 24 rozdziału Ewangelii według Mateusza) jest tutaj zaczerpnięty z Księgi Daniela 7:13-14: „[…] i widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. (14) I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne”.

Mateuszowi wyraźnie zależy na pokazaniu, że to w Osobie Jezusa wypełnia się to proroctwo. Obłoki, moc i chwała mają świadczyć o nadziemskim pochodzeniu Jezusa. Podobną rolę odgrywa opis aniołów z trąbami, obwieszczających kolejność Bożych wydarzeń (porównaj 1 Tesaloniczan 4:16 / 1 Koryntian 15:52).

Co dokładnie robią tu aniołowie?
Są oni Bożymi emisariuszami gromadzącymi wybranych Bożych wszystkich wieków: „[…] i pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi” (Mateusza 24:31).

Co Pismo Święte mówi o aniołach?

• Aniołowie istnieją i są stworzeniami Bożymi.

• Aniołowie są stworzeniami duchowymi, nieśmiertelnymi, obdarzonymi poznaniem i wolnością.

• Bóg wysyła aniołów, aby pomagali ludziom (1 Mojżeszowa 24:39-40 / Dzieje Apostolskie 12:11), obwieszczali im wiadomości [przykłady Marii (Łukasza 1:26-33), Mojżesza (2 Mojżeszowa 3:1-2), Abrahama (1 Mojżeszowa 22:11-12) itp.] i ważne wydarzenia [przykład narodzenia Jezusa (Łukasza 2:8-11)], często zapowiadane wcześniej (np. Ewangelia według Mateusza 24:31).

Ja w taki sposób rozumiem Ewangelię według Mateusza 24:31. Dziękuję i życzę ci dużo błogosławieństwa,
Luke / luke@zaJezusem.com