Powinienem zaprzestać chodzić do mojego kościoła skoro jest w nim pełno figur, obrazów itp.? Powinienem zaprzestać przyjmowania komunii świętej skoro nie jest to ciało Pana Jezusa Chrystusa?

Witam jestem wierzącym katolikiem. Wszystko co czytam o dogmatach papieskich jest dla mnie szokiem, przez co byłem oszukiwany około 20 lat niewiedzy. 7 sakramentów wcale nie zbawia (wymysł papieski). Mam pytanie: 1. Powinienem zaprzestać chodzić do mojego Kościoła skoro jest w nim pełno figur, obrazów itp.? 2. Powinienem zaprzestać przyjmowania komunii świętej skoro nie jest to ciało Pana Jezusa Chrystusa?

Odpowiedź na twoje pierwsze pytanie: „czy powinienem zaprzestać chodzić do mojego Kościoła skoro jest w nim pełno figur, obrazów itp.?”.

Odpowiadam na twoje pytanie: TAK, chciałbym jednak, abyś zrozumiał, że wyjście z Kościoła rzymskokatolickiego i zapisanie się do innego bez duchowej przemiany, ewentualnie pragnień poszukiwań Boga (poprzez otwarcie się na prawdę), nie jest w przypadku wiary chrześcijańskiej żadnym rozwiązaniem. Zachęcam cię do zapoznania się z tym, czym jest wiara chrześcijańska (kliknij tutaj), a także która religia lub Kościół doprowadzi cię do nieba (kliknij tutaj). Ze względu na twoje przemyślenia to ważne, abyś o tym wiedział.

W wierze chrześcijańskiej w pierwszej kolejności chodzi o zmianę stylu naszego życia dzięki życiu Jezusa Chrystusa w nas (więcej na ten temat tutaj) i o naszą więź z Bogiem (mistyka – więcej na ten temat tutaj). Zgodnie z nauką Pisma Świętego chrześcijaństwo nie jest moralnym, prawnym czy religijnym systemem (obejmującym chodzenie do kościoła, studiowanie i czytanie Biblii, dobre uczynki, sakramenty, życie religijne itp.), ale w pierwszej kolejności jest intymną, osobistą więzią (związkiem) z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem (później dopiero następują wymienione wcześniej czynności – jak to wygląda w praktyce, dowiesz się, klikając tutaj). Pominięcie tej kolejności jest niczym innym jak powrotem do religii (prawa) i praktykowaniem pustych zasad religijnych (w większości pochodzących z ludzkich nauk), które nie prowadzą do zbawienia duszy (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj). W Liście do Kolosan 2:6-8 Apostoł Paweł pisze: „[…] jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, (7) wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. (8) Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie […]”.

2 Koryntian 13:5
„[…] poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli”.

Dlaczego ta relacja jest aż tak ważna?
Ponieważ ona przestawia całe nasze życie (jego tryb, nasze myślenie, postępowanie, dążenia, stosunek do Boga i innych ludzi) na „właściwy tor” (Efezjan 4:1-32) – z życia pod prawem do życia w wierze (więcej na ten temat tutaj).

Galacjan 3:1-14
„O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? (2) Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć, czy Ducha otrzymaliście na skutek wypełnienia Prawa za pomocą uczynków, czy też stąd, że daliście posłuch wierze? (3) Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? (4) Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? A byłoby to rzeczywiście na próżno. (5) Czy Ten, który udziela wam Ducha i działa cuda wśród was, /czyni to/ dlatego, że wypełniacie Prawo za pomocą uczynków, czy też dlatego, że dajecie posłuch wierze? (6) W taki sam sposób Abraham uwierzył Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwość. (7) Zrozumiejcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. (8) I stąd Pismo widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: W tobie będą błogosławione wszystkie narody. (9) I dlatego tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze. (10) Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. (11) A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. (12) Prawo nie opiera się na wierze, lecz /mówi/: Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. (13) Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił – stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie – (14) aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha”.

Jeśli chodzi o zmianę Kościoła (ale tylko w przypadku właściwych motywacji), jest to bardzo ważne (i jak najbardziej zalecane), ponieważ powinieneś wzrastać w prawdzie i właściwej nauce (więcej na ten temat tutaj): „[…] ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, (21) jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. (22) Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, (23) i odnówcie się w duchu umysłu waszego, (24) a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy” (Efezjan 4:20-24).

2 Koryntian 6:14-18
„[…] nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? (15) Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? (16) Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. (17) Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was (18) I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący […]”.

Żaden inny rodzaj wiary (więcej o wierze dowiesz się, klikając tutaj) czy przynależność do jakiegokolwiek Kościoła nie umożliwi ci osiągnięcia celu, jaki Bóg zaplanował dla twojego życia. Szukaj więc duchem (szczerze) więzi i społeczności z Bogiem (zobacz, jak zrobić ten pierwszy krok, klikając tutaj). Możesz również zapoznać się z artykułem na temat tego, czym różni się religia od wiary chrześcijańskiej (kliknij tutaj), co pomoże ci lepiej zrozumieć moją odpowiedź. Może wydawać ci się ona dziwna, ale ja nie chcę pchać cię w żadną z religii (których jest mnóstwo), ale prosto w ramiona naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Proszę więc, abyś zrozumiał, że chodzi tutaj o sprawy duchowe, nie jedynie doktrynalne czy przynależnościowe (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj).

Odpowiedź na twoje drugie pytanie: „czy powinienem zaprzestać przyjmowania komunii świętej skoro nie jest to ciało Pana Jezusa Chrystusa?” (więcej na ten temat tutaj).

Jeśli już rozumiesz, że Jezus w komunii (Jezus eucharystyczny) to inny Jezus (nie Ten, który został nam ukazany w Biblii), po co miałbyś ją przyjmować? W 2. Liście do Koryntian 11:2-4 Apostoł Paweł pisze: „[…] jestem bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. (3) Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. (4) Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli – znosicie to spokojnie”.

Galacjan 1:6-9
„[…] nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. (7) Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. (8) Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! (9) Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą /od nas/ otrzymaliście – niech będzie przeklęty!” – tutaj więcej o Ewangelii i o tym, czym ona jest.

Poznawaj więc Jezusa z Pisma Świętego – takiego, jakim On jest – o którym tak pisze Apostoł Paweł: „[…] Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hebrajczyków 13:8). Dogmat o przeistoczeniu ogłoszono dopiero na IV soborze laterańskim w roku 1215 (więcej na ten temat tutaj), więc ani Apostołowie, ani pierwsi chrześcijanie, czyli ludzie pełni Ducha Świętego, nie wierzyli w taką komunię i nie praktykowali jej w takiej formie (chodzi o transsubstancjację – więcej na ten temat tutaj), jaką głosi Kościół rzymskokatolicki (więcej na ten temat tutaj).

Co więc mogę ci zalecić?
Zachęcam cię, abyś najpierw pojednał się z Bogiem (w tym celu kliknij tutaj), a następnie sam będziesz wiedział, co robić. Czytaj więc Pismo Święte, poznawaj Jezusa, otwieraj serce na Boży głos i słuchaj, co On do ciebie mówi. Na tym bowiem polega wiara chrześcijańska (więcej na jej temat dowiesz się, klikając tutaj): „[…] wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi; (3) wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. (4) A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, (5) nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, (6) który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia” (2 Koryntian 3:2-6).

Hebrajczyków 8:10-11
„[…] takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela w owych dniach, mówi Pan. Dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem. (11) I nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana! Bo wszyscy Mnie poznają, od małego aż do wielkiego”.

Życzę ci z całego serca Bożego błogosławieństwa i obfitych owoców na tej wspaniałej drodze.
Luke/www.zaJezusem.com