Proszę o zrozumienie poniższych zagadnień związanych z Duchem Świętym (#2)

Dziękuję za poprzednie odpowiedzi (powrót do tych odpowiedzi, kliknij tutaj) i mam następne pytania:1. Czy apostołowie byli ochrzczeni w imię Jezusa? Wydaje mi się, że tak przecież sami mieli chrzcić.2. Czy apostołowie byli odrodzeni przed pięćdziesiątnicą?3. Czy chrzest duchem jest warunkiem bycia w królestwie Bożym?4. W sprawie apostołów zastanawiam się nad poniższymi wersetami:
a. W Mt 16,16 Piotr wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym. I jest to wyznanie od Ojca w.17.
b. W Mt 10,5n apostołowie są wysłani do głoszenia o Królestwie Bożym. c. Jan. 13,10-11; 15,3.

5. W sprawie chrztu Duchem zgadzam się z tobą. Co myślisz o moim rozumieniu chrztu Duchem Świętym?
Moje rozumienie chrztu Duchem Świętym: Chrzest Duchem. Słowo chrzest oznacza zanurzenie. Słowo to występuje zamiennie ze słowem napełnienie, pełen Ducha. Chrzest w takim rozumieniu miał miejsce przed Pięćdziesiątnicą, także w ST. Pięćdziesiątnica to zstąpienie zastępcy Jezusa na ziemię na zawsze.
Zarzut: Będziecie ochrzczeni DŚ.
Odp: Dotyczyło to apostołów, którzy nie byli przed Pięćdziesiątnicą napełnieni DŚ czy pełni DŚ. Jan Chrzciciel, Elżbieta, Szczepan, Paweł byli napełnienie, albo pełni Ducha. Nic nie czytamy o tym, żeby byli ochrzczeni DŚ.

Odpowiedź na pytanie #1
„Czy apostołowie byli ochrzczeni w imię Jezusa? Wydaje mi się, że tak przecież sami mieli chrzcić”.

Jak pisałem ci poprzednio, Apostołowie najprawdopodobniej nie byli ochrzczeni w imieniu Jezusa (a z pewnością nie przed Jego zmartwychwstaniem), a jeśli byli, to raczej po Dniu Pięćdziesiątnicy. Chrzest w imieniu Jezusa był praktykowany dopiero po zmartwychwstaniu i nie znajdujemy w Piśmie Świętym wzmianki o tym, by któryś z Apostołów (poza Pawłem) był tak ochrzczony (choć z pewnością sami tak chrzcili).

Dzieje Apostolskie 19:3-5
„[…] tedy rzekł: Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym. (4) Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w Tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. (5) A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa”.

Odpowiedź na pytanie #2
„Czy apostołowie byli odrodzeni przed pięćdziesiątnicą?”

Według mojego rozumienia Słowa Bożego Apostołowie (a na pewno Piotr) nie byli odrodzeni przed śmiercią Jezusa. Raczej stało się to dopiero po Dniu Pięćdziesiątnicy bądź po zmartwychwstaniu. Dowód tego znajduję w Ewangelii według Łukasza 22:31-32: „[…] Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. (32) Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich”.

Odpowiedź na pytanie #3
„Czy chrzest duchem jest warunkiem bycia w królestwie Bożym?”

Chrzest w Duchu Świętym nie jest warunkiem zbawienia. Chrzest Duchem Świętym obdarowuje lub uzdalnia do służby w mocy Bożej (nie zbawia). Niektórzy Pastorzy zielonoświątkowi głoszą, że jest on warunkiem zbawienia, ale Słowo Boże nie jest za takim sposobem rozumowania.

Dzieje Apostolskie 16:30b-32
„[…] Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? (31) A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. (32) I głosili Słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu”.

Rzymian 10:8-11
„[…] ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy. (9) Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. (10) Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. (11) Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony”.

Tak na marginesie, to nie wszystkie Kościoły wierzą w chrzest Duchem Świętym (że jest to osobne przeżycie). Uważają, że jest tylko narodzenie na nowo (co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj).

Odpowiedź na pytanie #4
„W sprawie apostołów zastanawiam się nad poniższymi wersetami:
a. W Mt 16,16 Piotr wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym. I jest to wyznanie od Ojca w.17.
b. W Mt 10,5n apostołowie są wysłani do głoszenia o Królestwie Bożym.
c. Jan. 13,10-11; 15,3”.

Mateusza 16:16-17
„[…] a odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. (17) A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”.

Mateusza 10:1-5
„I przywołał dwunastu uczniów swoich, i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. (2) A te są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego, (3) Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, (4) Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał. (5) Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie”.

Jana 13:10-11
„[…] rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. (11) Wiedział bowiem, kto Go ma wydać; dlatego rzekł: Nie wszyscy jesteście czyści”.

Jana 15:3
„[…] wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem […]”.

Nie za bardzo orientuję się, nad czym się tutaj zastanawiasz, ale może moja odpowiedź na twoje kolejne pytanie (5#) rozwieje twoje wątpliwości.

Odpowiedź na pytanie #5
„W sprawie chrztu Duchem zgadzam się z tobą. Co myślisz o moim rozumieniu chrztu Duchem Świętym? Moje rozumienie chrztu Duchem Świętym: Chrzest Duchem. Słowo chrzest oznacza zanurzenie. Słowo to występuje zamiennie ze słowem napełnienie, pełen Ducha. Chrzest w takim rozumieniu miał miejsce przed Pięćdziesiątnicą, także w ST. Pięćdziesiątnica to zstąpienie zastępcy Jezusa na ziemię na zawsze.
Zarzut: Będziecie ochrzczeni DŚ.
Odp: Dotyczyło to apostołów, którzy nie byli przed Pięćdziesiątnicą napełnieni DŚ czy pełni DŚ. Jan Chrzciciel, Elżbieta, Szczepan, Paweł byli napełnienie, albo pełni Ducha. Nic nie czytamy o tym, żeby byli ochrzczeni DŚ”.

Chrzest Duchem Świętym, o jakim mówił Prorok Joel i jaki został opisany w Księdze Dziejów Apostolskich 2:1-19, nie miał miejsca w Starym Testamencie – proroctwa zapowiadały, że nastąpi dopiero później (po zmartwychwstaniu i nastaniu Nowego Przymierza). To miało być coś nowego, innego, czego jeszcze nigdy nie było. Szczepan i Paweł działali w mocy Ducha Świętego już po Dniu Pięćdziesiątnicy (to Nowy Testament). Oni najprawdopodobniej przeżyli chrzest Duchem Świętym (widoczne to jest w ich służbie). Jan Chrzciciel i Elżbieta byli jeszcze objęci Starym Testamentem (przed zapowiadanym chrztem Duchem), więc Duch Święty dawany był im tymczasowo – podobnie jak było w przypadku Saula (pierwszego króla izraelskiego) czy Judasza (i innych Apostołów przed zmartwychwstaniem). Czytając Pismo Święte, odkrywamy, że Duch Święty inaczej funkcjonował w Starym Testamencie i inaczej w Nowym. W Starym Testamencie był dawany człowiekowi na jakiś czas (w celu wypełnienia misji, zadania), a następnie zabierany. Pan Jezus i Prorocy zapowiadali jednak zmianę (obietnicę Ojca) i nadejście nowej ery Ducha. Taki sposób rozumowania (zgodny z Pismem Świętym) tłumaczy, dlaczego Apostołowie (również Judasz) jeszcze przed Dniem Pięćdziesiątnicy mieli moc czynienia cudów (podobnie jak i inni wierzący Starego Testamentu).

Mateusza 10:5-8
„[…] tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie. (6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. (7) A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. (8) Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie”.

Teraz wyjaśnię terminy: „wylanie” („zesłanie”), „zstąpienie”, „chrzest Duchem” i „napełnienie”.

„Wylanie” („zesłanie”) jest umożliwieniem, „zstąpienie” jest otrzymaniem, „chrzest Duchem” jest obdarowaniem, uzdolnieniem, a „napełnianie” uzupełnieniem. Przyznaję, że w tych terminach można się pogubić, ponieważ (jak sam zauważyłeś) bardzo często słowa te używane są zamiennie (szczególnie w polskich tłumaczeniach). Dlatego myślę, że należy badać i orientować się, jak działał Duch Święty w różnych sytuacjach i w różnym czasie, a wówczas stanie się to dla nas bardziej przejrzyste. Terminy: „wylanie”, „zstąpienie”, „chrzest Duchem”, „napełnianie” nie są jednoznaczne (w Piśmie Świętym).

Ja w taki sposób postrzegam te sprawy. Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości, napisz: luke@zaJezusem.com.