Szukam odpowiedzi; jak powinien wyglądać post. Czy post to całkowite powstrzymywanie się od pokarmu?

Serdecznie pozdrawiam.
Przygotowałem informacje na ten temat i myślę, że znajdziesz tutaj odpowiedzi na swoje pytania:

Czym jest post?
Zgodnie z nauką Pisma Świętego post jest ograniczeniem jedzenia (lub jedzenia i picia) lub powstrzymaniem się od niego ze względu na sprawy duchowe. Niektórzy nazywają to „modlitwą ciała” lub „duchowym ćwiczeniem”, kładąc większy nacisk na sprawy Ducha niż ciała – czym jest życie według ciała i według Ducha, dowiesz się, klikając tutaj. Post jest jakby przypomnieniem, że są ważniejsze rzeczy niż pożywienie (Mateusza 4:4), cielesne (świeckie) cele (Galacjan 6:7-8) czy nasze własne sprawy (Łukasza 9:24-25). To czas wewnętrznego skupienia, który odzwierciedla wołanie do Boga o coś więcej.

Czym nie powinien być post?
Post nie powinien być zewnętrzną praktyką religijną [na pokaz (Mateusza 6:16-18)], której celem jest zrobienie wrażenia na innych. Nie powinien być ciężarem, obowiązkiem, powodem do smutku i przygnębienia (Mateusza 6:17-18), lecz raczej „wschodzącą iskrą nadziei” na okazanie przez Boga łaski, dobroci i miłosierdzia. Bogu podobają się ci, którzy poszczą czystym sercem, z miłości do Niego.

Jakie są Boże wymagania związane z postem?
Post wymaga odwrócenia się od zła i nawrócenia serca do Boga (Jonasza 3:7-9).

Izajasza 58:3-8
„[…] dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. (4) Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. (5) Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? (6) Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, (7) że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. (8) Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą”.

W jakim celu pościmy?
Bóg przyprowadza nas do postu, abyśmy sięgnęli „głębokości Bożych”. Kiedy ciało góruje nad Duchem, przepływ Jego mocy jest ograniczony (Galacjan 5:16-17). Wiele naszych problemów natury duchowej spowodowanych jest tym, że grzech, niewłaściwe cele lub wartości [pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia (1 Jana 2:15-17)] przejęły nad nami kontrolę. Pościmy więc, aby osłabić ich wpływ (1 Piotra 2:11 / Jana 6:63). Pismo Święte wskazuje, że pełnia Bożej mocy wyzwala się w naszych słabościach (zachęcam do zapoznania się z 2. Listem Pawła do Koryntian 12:1-12), a post jest jednym z prowadzących do tego narzędzi (2 Koryntian 6:3-10). W duchowym życiu chrześcijanina to również krok do osiągnięcia wewnętrznego ładu (Filipian 4:8-9). Post pomaga nam odnaleźć się w grzesznym świecie (2 Koryntian 6:14-17) i ocenić stan naszej wiary (2 Koryntian 13:5). Pościmy również, kiedy chcemy coś zmienić w naszym życiu, ale brak nam mocy.

Inne cele, dla których pościmy:

• aby oddać cześć Bogu (Łukasza 2:37-38);

• aby uniżyć się przed Nim (Ezdrasza 8:21);

• aby wyrazić żal za osobisty grzech lub upadek (Izajasza 57:15-16);

• aby wyrazić żal za grzech Kościoła, narodu lub świata (Daniela 9:4-6);

• aby wyzwolić duchowe moce (Mateusza 17:14-21);

• aby otrzymać Boże łaski potrzebne do wykonania jakiegoś zadania (Dzieje Apostolskie 13:2-3);

• aby ponownie oddać się Bogu (Nehemiasza 9:1-2);

• aby szukać z Nim bliższej relacji (Izajasza 58:3);

• aby podjąć walkę z duchowymi mocami ciemności (Mateusza 4:1-3);

• aby zmienić Boży zamiar względem Jego sądu (Joela 2:12-13);

• aby uwolnić ludzi z więzów zła, chorób, zniewoleń itp. (Izajasza 58:8-9);

• aby otrzymać objawienie Bożej woli i Jego mądrość (Księga Sędziów 20:26-28);

• aby ćwiczyć ciało we wstrzemięźliwości (Rzymian 13:14 / 1 Koryntian 9:27);

• aby prosić o wylanie Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 1:12-14);

• aby prosić o przyjście Jezusa po swój lud (Mateusza 9:15).

Co w naszym życiu wskazuje na to, że powinniśmy zacząć pościć?
Kiedy zniechęcenie i presja stają się większe niż nasza wiara, to czas na post. Również gdy nasz kolejny życiowy etap mamy za sobą, ale przed nami nie widać nic nowego.

Jakie są formy postu?
Biblia przedstawia trzy główne formy postu:

• Post normalny – wstrzymanie się od spożywania pokarmów stałych i płynnych, lecz nie od picia wody (Łukasza 4:1-2).

• Post całkowity – wstrzymanie się od jedzenia i picia (Estery 4:16 / Dzieje Apostolskie 9:9).

• Post częściowy – częściowe wstrzymanie się od spożywania pokarmów (Daniela 10:3).

Jakie są rodzaje postu?
Zgodnie z Pismem Świętym możemy wyodrębnić następujące rodzaje postu: pokutny (1 Samuela 7:6), dziękczynny (Estery 9:30-32), błagalny (Estery 4:16), w określonych intencjach (Daniela 9:3), wstawienniczy (2 Samuela 12:16-22), uwielbiający (Łukasza 2:37-38), z powodu wewnętrznego smutku (1 Samuela 1:7-10), zmartwień (1 Samuela 20:34), żalu (Ezdrasza 10:6) lub żałoby (Daniela 10:2-3). Apostołowie często pościli w okresie prześladowań, rozsyłania pierwszych misjonarzy (Dzieje Apostolskie 13:2) lub przy ustanawianiu starszych Kościoła (Dzieje Apostolskie 14:23). Setnik Korneliusz szukał w poście i modlitwie bliższej relacji z Bogiem (Dzieje Apostolskie 10:30). Apostoł Paweł podkreślał, że w postach okazujemy swą służbę Bogu (2 Koryntian 6:5).

Jaki jest czas trwania postu?
Biblia nie podaje tutaj żadnej granicy. Pan Jezus pościł 40 dni, a inni tylko jeden dzień (dobę). Możemy więc domyślić się, że każdy może sam określić czas trwania postu, chyba że został on ustalony przez zwierzchnika, Pastora, radę Kościoła itp.

Na co wskazuje post?
Post wydaje się wskazywać na trudną sytuację (naszą, innych ludzi lub narodu), choć może być również wyrazem wdzięczności wobec Boga. Pokazuje, że duchowe zwycięstwo i przetrwanie nie zależy od fizycznych zabiegów człowieka, lecz od Boga, który jest życiem i miłosierdziem. Umartwiaj więc swoje ciało (Rzymian 12:1) i pozwól Duchowi Świętemu w wolności przepływać przez ciebie. Niech więc post będzie jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu. Życzę ci dużo błogosławieństwa.

Luke/luke@zaJezusem.com