W jaki sposób poznajemy Bożą naukę?

Dzieje się to dzięki Duchowi Świętemu (więcej o Duchu Świętym dowiesz się, klikając tutaj), który w pełni zna myśli Boże (1 Koryntian 2:11) i chce je nam przekazać (1 Koryntian 2:7-9). Wyraźnie wskazuje na to Pismo Święte:

1 Koryntian 2:6-16
„[…] my tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną; (7) ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, (8) której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. (9) Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. (10) Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. (11) Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. (12) A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. (13) Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. (14) Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. (15) Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. (16) Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej”.

Duchowych spraw związanych z Bogiem nie można się nauczyć, odziedziczyć czy wypracować własnym wysiłkiem, ponieważ przychodzą one z góry od Boga jako objawienie – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj. Jeśli tego brak, możesz stać się jedynie osobą religijną (co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj). Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że w celu poznania Boga i wzrostu w wierze człowiek musi narodzić się na nowo [duchowo (Jana 3:1-8) – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj] – czego również może dokonać jedynie Bóg (Jana 6:44-45).

Tytusa 3:3-7
„[…] bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. (4) Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, (5) zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, (6) którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, (7) abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca”.

Jana 3:1-8
„A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. (2) Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. (3) Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. (4) Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? (5) Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. (6) Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. (7) Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. (8) Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha”.

Z tego właśnie powodu Pismo Święte dzieli ludzi na dwie grupy:
1. Człowiek naturalny, zmysłowy, światowy [z greckiego psychicos (1 Koryntian 2:14)]. Jest to określenie osoby nieodrodzonej duchowo, kierującej się naturalnymi zmysłami (Piotra 2:12). Człowiek taki nie ma Ducha Świętego (Rzymian 8:8-9), znajduje się pod panowaniem szatana (Dzieje Apostolskie 26:18), jest niewolnikiem grzechu (Rzymian 3:23 / Rzymian 5:12) i pragnień swego ciała (Efezjan 2:3), miłuje cielesny, pozbawiony Boga styl życia [czyli świat (1 Jana 2:15-17)], utożsamia się z nim (Jakuba 4:4), odrzuca duchowe sprawy związane z Bogiem (1 Koryntian 2:14), polegając na zrozumieniu i odczuciach pochodzących ze swoich naturalnych potrzeb i pragnień [potrzeb naszego ciała (Galacjan 5:16-25 / 1 Piotra 2:11) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj].

2. Człowiek duchowy [z greckiego pneumaticos (1 Koryntian 2:15-16 / 1 Koryntian 3:1-3)]. Jest to określenie osoby duchowo odrodzonej (Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-7), posiadającej Ducha Świętego, której umysł, serce i duch są nastawione na Boga. Osoba taka posiada Boże myśli, dążenia (1 Koryntian 2:11-13) i pragnie żyć według wskazań Ducha Świętego (Rzymian 8:1-17).

Jakie są biblijne kroki człowieka, który pragnie stać się osobą duchową, a następnie wzrastać duchowo? (Więcej o biblijnej drodze do zbawienia pod tym linkiem.)

1. Upamiętanie, pokuta i nawrócenie (więcej o tym dowiesz się, klikając tutaj).

2. Przyjęcie Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj) i pojednanie się z Bogiem (więcej na ten temat tutaj).

3. Nowe narodzenie, podczas którego Duch Święty udziela Bożego tchnienia i daje nową naturę [(2 Piotra 1:4) więcej na ten temat tutaj].

4. Nowe życie w Jezusie Chrystusie i doświadczanie Boga w codziennym życiu (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj).

5. Duchowy wzrost, wzrastanie w łasce, uświęcanie (więcej o uświęcaniu dowiesz się, klikając tutaj).

6. Służba i wykonywanie Bożej woli.

7. Zbawienie (życie wieczne w Bożej obecności).

Więcej na temat życia chrześcijańskiego dowiesz się, klikając tutaj. Jeśli jesteś zachęcony i chciałbyś poprosić Boga, aby pomógł ci poznać Jego naukę, kliknij tutaj.

Dziękuję, Luke/luke@zaJezusem.com