Księga Sędziów – studium biblijne

Księga ta stanowi wyjątkowy zapis Bożego działania, dzięki któremu zamienia On ludzką słabość w siłę. Choć księga ta jest anonimowa, żydowski Talmud oraz wczesna tradycja chrześcijańska świadczą, iż została napisana przez Samuela (podobnie jak Księga Rut oraz 1. i 2. Księga Samuela). Księgę Sędziów najlepiej jest umieszczać w pierwszym pięćdziesięcioleciu istnienia monarchii (1050-1000 p. Ch.). Opowiada ona o historii narodu izraelskiego po wyginięciu pokolenia Jozuego.