Czy ty uważasz kościół katolicki za Babilon Wielki?

Ja uważam Kościół rzymskokatolicki za wszetecznicę (Objawienie Jana 17:1-6), którą wchłonął system bezbożnego świata (Babilon).

Czym jest Babilon Wielki w kontekście Pisma Świętego?
W Piśmie Świętym Babilon to miasto, w którym rządził pieniądz i w którym mieszkali ludzie pragnący bogactwa i zysku. Jest więc symbolem zepsucia i upadku zasad, ucisku i niesprawiedliwości oraz podziałów społecznych na lepszych i gorszych. Pismo Święte używa określenia „Babilon” jako symbolu systemu ogarniającego cały świat (zdominowany przez szatana), przejawiającego się polityczno-gospodarczą i religijną niegodziwością. Oznacza idee, związki i przedsięwzięcia obce Bogu, prowadzące do osiągnięcia doczesnej obfitości, władzy i dominacji, świadczące o wynoszeniu się człowieka ponad mądrość i zamiary Boga.

Objawienie Jana 14:8
„[…] drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty”.

Opis sądu Bożego nad Babilonem Wielkim znajduje się w Księdze Objawienia Jana 17-19:6 (aby przeczytać ten fragment, kliknij tutaj).

Słowo „wszetecznica” w sensie przenośnym oznacza w Piśmie Świętym odstępstwo i niewierność wobec Boga (Izajasza 1:21 / Jeremiasza 3:9/ Ezechiela 16:14-18 i 32 / Jakuba 4:4). Pojęcie to dotyczy przyjaźni i współdziałania sług Bożych z systemem tego świata (Babilonem) i jego metodami, a także życia w kłamstwie, podstępnych intrygach, niemoralności, nieprawości, niewłaściwych praktykach religijnych i służbie Bogu budowanej na ludzkich pomysłach, w sposób przeciwny Jego woli.

Duchowe wszeteczeństwo odnosi się również do innych odstępczych religii i Kościołów (w tym i odstępczego chrześcijaństwa), które nie kierują się prawdą (więcej na ten temat tutaj), sprawiedliwością (Objawienie Jana 3:14-22 / Mateusza 7:21-27), naukami Słowa Bożego (więcej na ten temat tutaj) ani wolą Bożą (więcej na ten temat tutaj), a ich fałszywe, obce Bogu doktryny i wskazówki wdarły się do Kościoła Jezusa Chrystusa i wymieszały ze zdrową nauką (1 Koryntian 5:6-8 / 2 Tymoteusza 3:13-17) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

Czytając Nowy Testament, odnajdujemy fragmenty, w których przestrzegał przed tym sam Pan Jezus (Mateusza 24:4-12), a także Apostołowie: Paweł (1 Tymoteusza 4:1-11), Piotr (2 Piotra 2:1-3), Jan (1 Jana 2:18-19) i Juda (Juda 1:4). Listy do siedmiu zborów zamykają listę ostrzeżeń przed przyszłym odstępstwem (Objawienie Jana 2:1-3:22). W Ewangelii według Mateusza 7:21-27 Pan Jezus powiedział: „[…] nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. (24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. (25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. (27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki”.

Wszetecznica jest poddana szatanowi i stanowi kąkol (Mateusza 13:24-30). To świat (1 Jana 2:15-17) – jego idee, przedsięwzięcia, system myślenia, upodobania itp. – który wdarł się do Kościoła Jezusa Chrystusa (Mateusza 13:36-43). Możemy więc powiedzieć, że Kościół rzymskokatolicki odpowiada opisanej w Piśmie Świętym wszetecznicy – dowód na to możesz znaleźć, klikając tutaj lub tutaj. Natomiast Babilon stanowi zło tego świata, symbol materializmu i niesprawiedliwości dokonywanej w pogoni za pieniądzem.

Dziękuję,
Luke / luke@zaJezusem.com